พาณิชย์วางยุทธศาสตร์ข้าว 5 ปี เพิ่มพันธุ์ข้าว ลดต้นทุนเหลือ 3 พันบาท/ไร่

 

         นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ข้าวไทย ว่า เพื่อให้ไทยเป็นผู้นำการผลิตและการตลาดข้าวรวมถึงผลิตภัณฑ์คุณภาพของโลก โดยกำหนดเป็นพันธกิจ 4 ด้าน ประกอบด้วย พันธกิจด้านตลาดในประเทศ, ตลาดต่างประเทศ, การผลิต และการแปรรูปและนวัตกรรม
         ทั้งนี้พันธกิจด้านการผลิตหัวใจสำคัญ ได้แก่ การลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกรเหลือไม่เกินไร่ละ 3,000 บาทต่อไร จากเดิมต้นทุนไร่ละ 6,000 บาทต่อไร่ ภายในระยะเวลา 5 ปี รวมถึงการเพิ่มผลผลิตต่อไร่เป็น 600 กิโลกรัม จากปัจจุบันผลผลิตเฉลี่ย 460 กิโลกรัม
         ส่วนการแปรรูปนั้น มุ่งเน้นการใช้นวัตกรรมข้าวเป็นหลัก โดยจะมีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภครู้ว่าแต่ละผลิตภัณฑ์ทำจากพันธุ์ข้าวชนิดใด นอกจากนี้ จะต้องมีการวางแผนสร้างความสมดุลระหว่างความต้องการบริโภคในประเทศกับการผลิตข้าวแต่ละปี การสร้างพันธุ์ข้าวให้มีความหลากหลายตอบสนองความต้องการของตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะข้าวพันธุ์พื้นนุ่มจะทำให้ไทยเป็นผู้ส่งออกหลักของโลก และสามารถแข่งขันได้
         นายจุรินทร์ เผยด้วยว่า ที่ประชุมจะมีการจัดทำสรุปแผนยุทธศาสตร์ข้าว เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติให้เกิดผลภายใน 5 ปี จากนั้นจะเสนอคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) และส่งให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณา ซึ่งเชื่อว่าแผนงานทั้งหมดจะทำให้ไทยสามารถแข่งขันด้านค้าข้าวทั้งตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศได้เป็นอย่างดี และจะสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคการเพาะปลูกข้าวระยะยาว