ฟรุตบอร์ดเร่งเยียวยาชาวสวนลำไย ขอ ครม.กว่า 3.4 พันล้าน ช่วย 1.28 แสนครอบครัว (ส.ค.-ธ.ค.)

    รุงเทพฯ - นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ (ฟรุตบอร์ด) กล่าวว่า ฟรุตบอร์ดมีมติเห็นชอบโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไยปี 2563 ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาราคาลำไยตกต่ำจากหลายปัจจัย เช่น พื้นที่ปลูกมากขึ้นจากเดิม 2 ล้านไร่เป็น 10 ล้านไร่ ,ผลผลิตลำไยภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือออกใกล้เคียงกัน แต่จากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ไม่สามารถส่งออกไปยังจีนได้ตามปกติ, การขาดแคลนแรงงานต่างด้าวที่มีฝีมือเฉพาะในการเก็บเกี่ยว คัดแยก บรรจุหีบห่อ ทำให้เกษตรกรต้องจ้างแรงงานในประเทศทดแทน ,การเร่งระบายผลผลิตขณะที่ด่านการค้าเพิ่งเริ่มผ่อนคลาย ทำให้ผู้ประกอบการชาวจีนยังไม่สามารถเดินทางมารับซื้อได้โดยสะดวก

     ด้านการช่วยเหลือชาวสวนลำไย ต้องเป็นผู้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตร ปี 2562/2563 จะได้รับเงินไร่ละ 2,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 25 ไร่ และเป็นพื้นที่ปลูกที่ให้ผลผลิตแล้ว หรืออายุต้น 5 ปีขึ้นไป ระยะเวลาจ่ายเงินช่วยเหลือตั้งแต่สิงหาคมถึงธันวาคม รวม 5 เดือน ซึ่งจะเสนอ ครม.เห็นชอบโดยเร็ว อีกทั้งยังมีมติช่วยเหลือด้านอื่นๆให้สามารถฟื้นฟูทั้งด้านผลิตและตลาด ส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรมีแนวทางปฏิบัติเพื่อประกอบอาชีพชาวสวนลำไยได้อย่างยั่งยืน

     นายทวี มาสขาว รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า จำนวนเกษตรกรชาวสวนลำไย ปี 2562/2563 ทั้งประเทศ (ข้อมูลวันที่ 30 เมษายน 2563) พบว่ามี 128,099 ครัวเรือน เนื้อที่ปลูก 871,716 ไร่ ทั้งนี้ มีเกษตรกรขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนฯ กับกรมส่งเสริมการเกษตรประมาณร้อยละ 80 ยังเหลืออีกร้อยละ 20 ซึ่งจะเร่งสำรวจข้อมูลให้เป็นปัจจุบันพร้อมทำการสรุปและส่งข้อมูลให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เพื่อดำเนินการจ่ายเงินให้เกษตรกร ภายในวันที่ 15 กันยายน 2563 คาดจะใช้งบประมาณ 3,440,049,726 บาท

     สำหรับสถานการณ์การผลิต (ข้อมูลวันที่ 9 มิ.ย.-11 ส.ค.2563) ประมาณการผลผลิตในฤดูทั้งหมด 386,065 ตัน แบ่งเป็น ลำไยสดช่อ 99,890 ตัน ลำไยรูดร่วง 286,175 ตัน เก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว (ข้อมูลวันที่ 11 ส.ค.2563) 238,393.55 ตัน หรือร้อยละ 61.75 แบ่งเป็น ลำไยสดช่อ 75,713.75 ตัน ร้อยละ 31.76 และลำไยรูดร่วง 162,679.80 ตัน ร้อยละ 68.24 โดยลำไยสดช่อ เกรดAA ราคา 31 บาท/กิโลกรัม เกรดA 24.88 บาท/กิโลกรัม เกรดB  20.77 บาท/กิโลกรัม และเกรดC 7.94 บาท/กิโลกรัม ส่วนเกรด AA+A เกรดคละรวม 26.89 และ 18.15 บาท/กิโลกรัม สำหรับลำไยรูดร่วง เกรด AA อยู่ที่ 17.72 บาท/กิโลกรัม เกรด A ราคา 10.69 บาท/กิโลกรัม เกรด B ราคา 4.78 บาท/กิโลกรัม และเกรด C ราคา 1 บาท/กิโลกรัม ขณะที่ต้นทุนผลิตเฉลี่ย 10.8 บาท/กิโลกรัม