โครงการห้วยน้ำรีฯ เริ่มกักเก็บน้ำส่งช่วยเหลือชาวท่าปลาแล้ว

         นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีกรมชลประทาน ลงพื้นที่พร้อมด้วยนายเสริมชัย เซียวศิริถาวร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ติดตามงานโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุตรดิตถ์ ปัจจุบันมีผลการดำเนินงานทั้งในส่วนของเขื่อนหัวงานและอาคารประกอบพร้อมอุโมงค์ส่งน้ำ ที่มีความคืบหน้าไปกว่า 99.88% รวมถึงระบบท่อส่งน้ำและอาคารประกอบ ทั้งสัญญาที่ 1 และสัญญาที่ 2 มีความคืบหน้าใกล้เสร็จสมบูรณ์ 100% สามารถรองรับปริมาณน้ำฝนในช่วงฤดูฝนที่กำลังจะมาถึงนี้ เบื้องต้นเริ่มเก็บน้ำได้แล้ว 5 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) จากความจุอ่าง 74 ล้านลบ.ม. เมื่อแล้วเสร็จจะเพิ่มพื้นที่ชลประทานได้ 53,000 ไร่
         "ขณะนี้แม้จะยังไม่เสร็จ 100% แต่ปัจจุบันมีน้ำประมาณ 5 ล้านลบ.ม.สามารถส่งน้ำช่วยเหลือเกษตรกรในฤดูแล้งที่ผ่านมา และโรงพยาบาลท่าปลา ซึ่งทางโรงพยาบาลได้ขอบคุณโครงการที่ช่วยเหลือ หลังจากนี้ให้พื้นที่ดูเรื่องปรับภูมิทัศน์ และประสานกับกรมประมงปล่อยพันธุ์ปลา และกรมพัฒนาที่ดินปลูกหญ้าแฝกรักษาหน้าดิน"

         นายประพิศ กล่าวอีกว่า โครงการนี้เป็นการช่วยเหลือประชาชนที่อพยพมาจากการสร้างอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิริกิติ์ ครอบคลุมพื้นที่ 9 ตำบลในอำเภอท่าปลา และอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ช่วยน้ำเพื่อการเกษตรและน้ำอุปโภคบริโภคจำนวน 6,856 ครัวเรือน ซึ่งประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำมานานกว่า 40 ปี อีกทั้งเนื่องจากเขื่อนมีภูมิทัศน์ที่สวยงามจะทำให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยงใหม่สร้างรายได้ให้กับประชาชนในจังหวัด
         นอกจากนั้นได้ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าในโครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จ.อุตรดิตถ์ ที่จะช่วยเพิ่มพื้นที่ชลประทาน โดย นายวชิระ เอี่ยมละออ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 4 รายงานสภาพปัญหาที่ทำให้ช้ากว่าแผน โดยเป็นส่วนของระบบส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวาและฝั่งซ้ายอาทิปัญหาความล่าช้าของการส่งมอบที่ดินให้เอกชนที่รับเหมาก่อสร้างรับไปดำเนินการ และปัญหาการแก้แบบ เป็นต้น อย่างไรก็ตามหากแล้วเสร็จจะเพิ่มพื้นที่ชลประทานได้ 481,400 ไร่

         ทั้งนี้ รองอธิบดีกรมชลประทาน ได้สั่งการให้เร่งรัดการส่งคำข้อต่อกรมที่ดินเพื่อให้เร่งรังวัดส่งมอบพื้นที่และจ่ายค่าที่ดินให้กับประชาชน ในส่วนของแบบที่มีการแก้ไขให้เร่งรวบรวมแบบที่ต้องแก้เพื่อเสนอแก้ไขในคราวเดียวกันโดยให้เร่งส่งภายในสองเดือน
         สำหรับโครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ มีความคืบหน้าไปแล้วกว่า 36.2% โดยรูปแบบโครงการประกอบด้วยพื้นที่หัวงานอาคารประกอบ งานคลองระบบส่งน้ำ ระบบระบายน้ำและงานอย่างอื่นที่เกี่ยวข้อง ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดพิษณุโลก จะช่วยน้ำด้านการเกษตรในลุ่มน้ำน่านตอนล่าง บริเวณ อำเภอเมือง อำเภอลับแล อำเภอตรอน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ และอำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก