ครม.อนุมัติงบฯเคลื่อนโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ แก้ยากจน-วิกฤตชาติ ด้วยศาสตร์พระราชา

       รุงเทพฯ - นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แถลงเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมาว่า รัฐบาลโดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ งบประมาณ 9,805.707 ล้านบาท เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 ซึ่งได้ยกร่างและนำเสนอโดยคณะทำงานเกษตรทฤษฎีใหม่ของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน ภายใต้คณะกรรมการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน ที่มีนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรฯ เป็นประธาน

       โครงการดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งในการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ภายหลังได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 กรอบวงเงินรวม 400,000 ล้านบาท ภายใต้แผนงาน การสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากใน พรบ.เงินกู้ ถือเป็นโครง การที่ได้รับการอนุมัติชุดแรก วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อการพึ่งตนเองลงไปถึงระดับหมู่บ้าน ถือเป็นทางรอดและต้นแบบของเกษตรรายย่อย สร้างภูมิคุ้มกันต่อวิกฤติต่างๆ สร้างความมั่นคงทางอาหาร โดยใช้หลักเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (ในหลวงรัชกาลที่ 9)  เกี่ยวกับการบริหารจัดการที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยและมีชีวิตอย่างยั่งยืน ด้วยการแบ่งพื้นที่เป็นส่วนๆ ได้แก่ พื้นที่น้ำ พื้นที่ดินปลูกข้าว พื้นที่ดินปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชไร่นานาพันธุ์ พื้นที่อยู่อาศัยและเลี้ยงสัตว์ อัตราส่วน 30:30:30:10 เป็นการบริหารฯที่ดิน-น้ำ เพื่อการเกษตรในที่ดินขนาดเล็กให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุด

       โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ จะดำเนินการโดยแต่งตั้งคณะกรรมการ บริหารโครงการฯ กำหนดคุณสมบัติเกษตรกร จัดทำคู่มือดำเนินการเกษตรทฤษฎีใหม่ รับสมัครและคัดเลือกเกษตรกรที่จะเข้าร่วมโครงการ ซึ่งต้องมีพื้นที่เกษตรตั้งแต่ 3 ไร่ และพร้อมอุทิศตนเป็นต้นแบบศูนย์เรียนรู้ชุมชน พื้นที่จะถูกนำมาออกแบบแปลงตามหลักทฤษฎีใหม่ ที่จะได้รับสระเก็บน้ำความจุ 4,000 ลูกบาศก์เมตร โดยกรมประมงส่งเสริมปัจจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ กรมพัฒนาที่ดินส่งเสริมการปรับสภาพ-บำรุงดิน กรมส่งเสริมการเกษตร หนุนด้านพืช-ไม้ผล และกรมปศุสัตว์ส่งเสริมปัจจัยด้านพืชเลี้ยงสัตว์ ที่สำคัญเกษตรกรจะได้รับการอบรมบ่มเพาะให้มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ และพร้อมจะเป็นวิทยากรถ่ายทอดในหมู่บ้านของตนต่อไป

        ทั้งนี้ เป้าหมายการดำเนินโครงการฯ เป็นกลุ่มเกษตรกรใน 4,009 ตำบล (เฉลี่ยตำบลละ 16 ราย) รวมทั้งสิ้น 64,144 ราย อีกทั้งมีการจ้างงาน ตำบลละ 8 คน รวม 32,072 ราย รายได้เดือนละ 9,000 บาท/ราย เป็นระยะเวลา 12 เดือน โดยคาดว่าในอนาคตจะมีพื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืนเพิ่มขึ้นรวม 192,432 ไร่ พื้นที่เก็บกับน้ำจุได้ รวม256 ล้าน ลูกบาศก์เมตร และพื้นที่ปลูกป่าเพิ่มขึ้น 19,253 ไร่