"กรมการค้า" เผยแนวทางช่วยเหลือชาวสวนลำไย

         นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยถึงการแก้ไขปัญหาให้แก่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนลำไย ว่า หลังจากได้ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และลำพูน เมื่อเร็วๆนี้ เพื่อรับฟังปัญหาของลำไยในฤดู ปี 2563 พบว่า เกษตรกรเก็บเกี่ยวลำไยในฤดูแล้วกว่า 15% ปัญหาของลำไยในปีนี้ คือ คุณภาพ ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งทำให้ลำไยขนาดใหญ่ คือ AA และ A ซึ่งเป็นขนาดที่ส่งออกไปต่างประเทศ มีสัดส่วนเพียง 10% และ 35% ตามลำดับ ที่เหลือเป็นขนาดกลางและเล็ก คือ B และ C รวมกันกว่า 50% ขณะที่ด้านตลาดมีการชะลอตัว ทั้งตลาดบริโภคสดในประเทศ และการส่งออกที่ยังติดปัญหาสถานการณ์ COVID-19 ที่ทุกประเทศรวมถึงคู่ค้าสำคัญไทย เช่น จีน อินโดนีเซีย ยังคงเข้มงวดมาตรการควบคุมป้องกัน ในเรื่องของการเดินทางระหว่างประเทศ และยังมีปัญหาด้าน แรงงาน สัญชาติกัมพูชา เมียนมา และลาวที่เดินทางกลับประเทศช่วง COVID-19 ยังไม่สามารถกลับเข้ามาทำงานในสวนลำไยได้ทันฤดูกาลนี้
         ดังนั้น กรมการค้าภายใน ได้เตรียมแนวทางแก้ไขปัญหาลำไยไว้ล่วงหน้า ได้แก่
         1) เตรียมกรองวงเงินจากกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร รวมทั้งสิ้น 520 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนให้แก่เกษตรกร สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการ ซึ่งอนุมัติไปแล้ว จำนวน 340 ล้านบาท แบ่งเป็น
         - ช่วย ค่าบริหารจัดการ ในการกระจายผลผลิต กิโลกรัมละ 3 บาท = 194.45 ล้านบาท
         - ช่วย ค่าบริหารจัดการ ในการรับซื้อ เพื่อส่งออก กิโลกรัมละ 5 บาท = 50 ล้านบาท
         - ช่วย เสริมสภาพคล่อง โดยลดภาระดอกเบี้ยเงินกู้ยืมธนาคาร ในอัตรา 3% ต่อปี เป็นเวลา 6 เดือน ถึง 10 เดือน = 45.55 ล้านบาท
         - ส่งเสริมตลาด จัดงานรณรงค์บริโภคผลไม้ = 50 ล้านบาท
         2) ขยายปริมาณทำสัญญาข้อตกลง ซื้อขายลำไย ระหว่างเกษตรกรกับห้างค้าปลีกค้าส่ง เพิ่มขึ้น จากเดิมที่ทำไว้แล้ว 4,808 ตัน
         3) จัดงานรณรงค์บริโภคลำไย เพื่อกระตุ้น เชิญชวนคนไทยช่วยเหลือชาวสวนลำไย

         4) ให้เกษตรกร สถาบันเกษตรกร ขอรับเงินสนับสนุนเพื่อบรรเทาภาระค่าบริหารจัดการในการกระจายลำไย ได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแหล่งผลิตลำไย
         5) กรมฯ จะเจรจากับผู้ให้บริการขนส่งผลไม้ เพื่อปรับลดอัตราค่าขนส่ง ให้เกษตรกร เป็นกรณีพิเศษ
         6) กระทรวงพาณิชย์ได้สั่งการพาณิชย์จังหวัดแหล่งผลิตลำไย เร่งเชื่อมโยงกระจายลำไยออกนอกแหล่งผลิต โดยให้ทำแผนและเจรจาซื้อขาย ให้เสร็จก่อนที่เกษตรกรจะเก็บเกี่ยวลำไย
         7) ผู้ส่งออก รับที่จะซื้อลำไยรูดร่วง เกรด B และ C ประมาณวันละ 100 ตัน เพื่อส่งออกไปตลาดเวียดนาม กัมพูชา
         8) จังหวัดลำพูน รับข้อเสนอของชาวสวนลำไย ที่ขอให้สนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน เพื่อรับซื้อลำไยลูกร่วงและรูดร่วง เข้าอบทั้งเปลือก และ อบเป็นเนื้อสีทอง โดยแหล่งเงินงบประมาณ จากกองทุนพัฒนาสหกรณ์ และ สินเชื่อจาก ธ.ก.ส.
         9) กรมฯ จะประสานหน่วยงานในกระทรวงแรงงาน ผ่อนผันให้มีการเคลื่อนย้ายแรงงานสัญชาติกัมพูชา จากพื้นที่ภาคตะวันออก เข้ามาทำงานในพื้นที่ภาคเหนือ ช่วงฤดูกาลลำไยออกสู่ตลาด
         ทั้งนี้ กรมการค้าภายใน ขอเชิญชวนประชาชนคนไทย ช่วยอุดหนุนซื้อลำไยเพื่อสนับสนุนความช่วยเหลือชาวสวนลำไย ให้ผ่านพ้น COVID-19 ไปด้วยกัน