กยท.เปิดให้เกษตรกรชาวสวนยาง ยื่นขอทุนสนับสนุนปลูก (พืชทางเลือก) แทนยางเก่า ภายใน 31 ก.ค.นี้

        การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) แจ้งถึงเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา ที่ต้นยางหมดหน้ากรีด (อายุ 25 ปีขึ้นไป) ต้นยางมีสภาพทรุดโทรมเสียหาย ต้นยางได้ผลผลิตน้อย ให้ยื่นขอทุนสนับสนุนปลูกแทนยางเก่า (สนับสนุนทุน 16,000 บาท/ไร่) ด้วยยางพันธุ์ดี หรือไม้ยืนต้นชนิดอื่นที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ 3 ประเภท คือ ไม้ผล ไม้ยืนต้นปลูกเพื่อแปรรูป ไม้ชนิดอื่นๆ หรือทำเกษตรกรรมยั่งยืนลดความเสี่ยงผลผลิตยางล้นตลาด ทั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายลดพื้นที่การปลูกยาง ภายใต้แผนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ยางพารา 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) โดยเกษตรกรติดต่อได้ที่ กยท.พื้นที่ที่สวนยางตั้งอยู่ ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 สอบถามเพิ่มเติม โทร.0-2433-2222 ต่อ 253