นบข.เห็นชอบโครงการประกันรายได้ผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64 ราคา-ปริมาณต่อครัวเรือนเท่าปีที่ผ่านมา

      รุงเทพฯ - คณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ (นบข.) ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุมตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล ที่ประชุมมีมติเห็นชอบหลักการโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64 รอบที่ 1 มีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม โดยกำหนดราคาเป้าหมายและปริมาณต่อครัวเรือนเท่ากับปีที่ผ่านมา ประกอบด้วยข้าว 5 ชนิดคือ ข้าวหอมมะลิ 15,000 บาทต่อตัน ครัว เรือนไม่เกิน 14 ตัน ข้าวหอมมะลินอกพื้นที่ 14,000 บาทต่อตัน ครัว เรือนละไม่เกิน 16 ตัน ข้าวเจ้า 10,000 บาทต่อตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 30 ตัน ข้าวหอมปทุมธานี 11,000 บาทต่อตัน ครัว เรือนละไม่เกิน 25 ตัน และข้าวเหนียว 12,000 บาทต่อตัน ครัวเรือนไม่เกิน 16 ตัน มอบหมายธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และกระทรวงพาณิชย์ จัดทำรายละเอียดโครงการฯ มาตรการคู่ขนาน และงบประมาณตาม พรบ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 เพื่อพิจารณาเสนอ ครม.อีกครั้ง

      ที่ประชุมยังมีมติเห็นชอบหลักการให้ฝ่ายเลขานุการขอรับงบประมาณโครงการชดเชยดอกเบี้ยแก่ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก ปีผลิต 2561/62 ที่ยังไม่ได้รับการจัดสรร โดยใช้งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นและนำเข้า ครม. เพื่อพิจารณาต่อไป ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการให้ติดตามผลการลงทะเบียนการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเพื่อให้ภาครัฐบริการจัดการในหลายด้านทั้งกระทรวงเกษตรฯและกระทรวงพาณิชย์

      สำหรับสถานการณ์ข้าวโลกขณะนี้ผลผลิตข้าวโลก คาดจะมี 502.09 ล้านตัน เพิ่ม ขึ้นร้อยละ 1.58 เนื่องจากผลผลิตข้าวของประเทศผู้ผลิตมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น สต็อกข้าวโลก ปลายปี 63/64 คาดว่าจะอยู่ที่ 185.35 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.26 โดยจีนมีสต็อกข้าว 117.50 ล้านตัน รองลงมาคืออินเดีย 38 ล้านตัน ไทย 4.19 ล้านตัน การส่งออกข้าวไทยเทียบกับประเทศผู้ส่งออกสำคัญ วันที่ 1 ม.ค.-8 ก.ค.63 อินเดียส่งออกอันดับ 1 ของโลก 4.65 ล้านตัน รองลงมาได้แก่ เวียดนาม 4.17 ล้านตัน ไทย 3.15 ล้านตัน ปากีสถาน 2.07 ล้านตัน สหรัฐฯ 1.61 ล้านตัน

       ด้านการค้าข้าวในตลาดโลก ราคาข้าวไทยเทียบกับประเทศผู้ส่งออกสำคัญในเดือน ก.ค.63 ราคาข้าวไทยปรับตัวลดลงเนื่องจากอินเดียและเวียดนามกลับมาส่งออกข้าวได้ตามปกติ ความต้องการซื้อข้าวไทยจึงมีแนวโน้มลดลงเนื่อง จากราคาข้าวไทยสูงกว่าประเทศคู่แข่ง

       ทั้งนี้ เมื่อเดือน ม.ค.63 ที่ผ่านมา สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย คาดการณ์เป้าหมายการส่งออกข้าวปี 63 ไว้ที่ 7.5 ล้านตัน โดยมีปัจจัยสนับสนุนสำคัญ คือ ไทยได้รับจัดสรรโควตาประมูลนำเข้าข้าวจากเกาหลีใต้ ขณะที่ญี่ปุ่นเปิดประมูลนำเข้าข้าวอย่างต่อเนื่องขณะที่มาเลเซียและอินโดนีเซียอาจนำเข้าข้าวช่วงครึ่งปีหลังเพิ่มขึ้น โดยมีปัจจัยที่เป็นอุปสรรคในการส่งออกข้าวไทย ได้แก่ ข้าวไทยราคาสูงกว่าคู่แข่ง

       ขอบคุณข้อมูล-ภาพ : เพจไทยคู่ฟ้า