ชดเชยส่วนต่าง "ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์" งวดที่ 8 กิโลกรัมละ 0.08 บาท ครัวเรือนไม่เกิน 30 ไร่

      ระกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เรื่องการกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง และชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2562/63 (งวดที่ 8) สำหรับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกฯกับกรมส่งเสริมการเกษตร โดยเพาะปลูกตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 และคาดเก็บเกี่ยวระหว่างวันที่ 20 มิถุนายน-19 กรกฎาคม 2563 สำหรับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ชนิดเมล็ด ความชื้นไม่เกิน 14.5% ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง กิโลกรัมละ 8.42 บาท

      ดังนั้น การชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาประกันที่กิโลกรัมละ 8.50 บาท กับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง กิโลกรัมละ 8.42 บาท ดังนั้น ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ต้องจ่ายให้แก่เกษตรกรในการจ่ายงวดที่ 8 คือ กิโลกรัมละ 0.08 บาท ทั้งนี้ ครัวเรือนละไม่เกิน 30 ไร่

      อ้างอิง : กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์