เกษตรฯ แจงงบ ปี 64 รวม 113,980 ล้านบาท ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ (พัฒนาการเกษตร) 5 ด้าน

      รุงเทพฯ- นางสาวทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เบื้องต้น รวม 113,980 ล้านบาท
เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติรวม 5 ด้าน ซึ่งประกอบไปด้วย

      1.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน จำนวน 31,867.60 ล้านบาท เป็นโครงการที่ขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้านการเกษตร อันได้แก่ การส่งเสริมการพัฒนาเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น พัฒนาเกษตรปลอดภัย พัฒนาเกษตรชีวภาพ เกษตรแปรรูป ส่งเสริมพัฒนาเกษตรอัจฉริยะ ส่งเสริมจัดการระบบนิเวศเกษตร รวมทั้งโครงการภายใต้แผนแม่บทอื่นๆ อาทิ การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร การพัฒนาระบบการให้บริการเชื่อมโยงทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ NSW และพัฒนา SME

      2.การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม จำนวน 3,207.25 ล้านบาท ได้แก่ บริหารจัดการที่ดินทำกินแก่เกษตรกรรายย่อย โครงการศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ส่งเสริมพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร สร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิต ยกระดับศักยภาพเกษตร กรรุ่นใหม่และผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชน สร้างผู้ประกอบการเพื่อให้บริการทางการ เกษตรชุมชน และพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์กลุ่มเกษตรกร

       3.การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จำนวน 78,521.44 ล้านบาท ได้แก่ พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำระบบกระจายน้ำและเชื่อมโยงวางระบบเครือข่ายน้ำ/ลุ่มน้ำทั้งในและนอกเขตชลประทาน ปรับปรุงทางน้ำทางผันน้ำ พื้นที่รับน้ำนอง วางระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ บำรุง รักษางานชลประทาน เพื่อส่งน้ำ ระบายน้ำ

       4.การสร้างการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ จำนวน 43.78 ล้านบาท ได้แก่ พัฒนาระบบฐานข้อมูลการเกษตร ผ่านศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ (National Agricultural Big Data Center : NABC) 

       5.ด้านความมั่นคง จำนวน 340.63 ล้านบาท ได้แก่ โครงการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านการประมง โครงการป้องกัน แก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎ หมาย โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และโครงการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  

       ทั้งนี้ งบประมาณขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เบื้องต้น รวม 113,980 ล้านบาทดังกล่าว ได้บรรจุในร่างงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ซึ่งจะเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาในวาระ 1 , 2 , 3  ต่อไป