ธ.ก.ส.อัดงบจัดสินเชื่อเพื่อคนรุ่นใหม่ทำเกษตร รายละไม่เกิน 2 แสน ปลอดดอก 3 เดือนแรก

     นาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จัดสินเชื่อ New Gen Hug (ฮัก) บ้านเกิด วงเงินรวม 60,000 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าลงทุน หรือค่าใช้จ่ายหมุนเวียนในการทำการเกษตร หรือประกอบธุรกิจการเกษตรสมัยใหม่ที่อาศัยเทคโนโลยี หรือนวัตกรรม หรือในลักษณะ Smart Farmer อัตราดอกเบี้ย กรณีกู้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายหมุนเวียน ร้อยละ 0 ต่อปี ช่วง 3 เดือนแรก และตั้งแต่เดือนที่ 4 เป็นต้นไป คิดอัตราดอกเบี้ย MRR (ร้อยละ 6.50 ต่อปี) กำหนดชำระคืนไม่เกิน 12 เดือน หรือแบบพิเศษ ไม่เกิน 18 เดือน และ กรณีกู้เพื่อเป็นค่าลงทุน ปีที่ 1-3 ร้อยละ 4 ต่อปี ปีที่ 4 เป็นต้นไป อัตราดอกเบี้ย MRR โดยกำหนดชำระคืนไม่เกิน 10 ปี ทั้ง 2 กรณี กู้ได้ไม่เกินรายละ 200,000 บาท ภายใต้คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ตามรายละเอียดด้านล่าง และยื่นขอสินเชื่อดังกล่าวได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564