มติ ครม.เห็นชอบ"เยียวยากลุ่มเปราะบาง"รวบยอดจ่ายครั้งเดียว 3,000 บาท เดือนกรกฎาคม

       ทำเนียบฯ 30 มิ.ย.-นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมน ตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบมาตรการเยียวยากลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 จำนวน 3 กลุ่ม คือ กลุ่มเด็กแรกเกิดจนถึง 6 ปี กลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มผู้พิการ ซึ่งต้องเป็นกลุ่มที่ไม่เคยได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาทมาก่อน จากเดิมอนุมัติเยียวยา 1,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม-กรกฎาคม 2563 แต่เนื่องจากมีระเบียบของกรมบัญชีกลาง ทำให้การโอนเงินไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ดังนั้น จึงเห็นชอบให้จ่ายเงินเยียวยากลุ่มเปราะบางในคราวเดียว คือเดือนกรกฏาคม รวม 3,000 บาท

       อีกทั้ง ครม.ได้รับทราบโครงการบ้านเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อยของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป้าหมายสร้าง จำนวน 1 แสนหลัง ทั้งในกรุงเทพฯและทั่วประเทศ ใช้พื้นที่ของการเคหะแห่งชาติที่มีอยู่แล้ว ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (2564-2568) โดยตั้งเป้าหมายว่าเดือนกรกฎาคมของทุกปี ต้องมีผู้มีรายได้น้อยมีบ้านอยู่อาศัยเพิ่มขึ้นปีละ 20,000 ครอบครัว