X20-การขยายพันธุ์มันสำปะหลังแบบเร่งรัด ได้กล้าปลอดโรคใบด่าง เพิ่ม 20 เท่า

      ระเทศไทยพบโรคใบต่างมันสำปะหลัง ซึ่งเกิดจากเชื้อไวรัสครั้งแรก ปี 2561 โดยมีพื้นที่ระบาดอย่างต่อเนื่อง และส่งผลเสียหายอย่างหนักต่อเกษตรกรและอุตสาหกรรมมันสำปะหลังของประเทศ โดยเฉพาะเกษตรกร เพราะผลจากโรคนี้ฉุดผลผลิตลดลง 20-80% ที่ผ่านมาการควบคุมโรค ทำได้ คือ 1) กำจัดแมลงหวี่ขาวยาสูบซึ่งเป็นพาหะนำโรค 2) เมื่อพบต้นเป็นโรคต้องทำลายทิ้งทันที 3) ไม่ปลูกโดยใช้ท่อนพันธุ์จากต้นที่เป็นโรค

     ดังนั้น ในพื้นที่ที่มีการระบาด เกษตรกรจึงจำเป็นต้องทำลายต้นที่เป็นโรคทิ้ง และเร่งหาต้นพันธุ์ที่ปลอดโรคปลูก ส่งผลให้ต้นพันธุ์ที่ปลอดโรคไม่เพียงพอ 

     กรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้ส่งเสริมให้เกษตรกรขยายพันธุ์แบบ X20 หรือการขยายพันธุ์มันสำปะหลังปลอดโรคใบด่างแบบเร่งรัด X20 ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่ได้รับการถ่ายทอดจากมูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย เพื่อให้มีท่อนพันธุ์ปลอดโรคที่เพียงพอ สามารถลดการระบาดของโรคได้

      การขยายพันธุ์มันสำปะหลังปลอดโรคใบด่างแบบเร่งรัด X20 คือได้ต้นเพิ่มขึ้น 20 เท่า เป็นวิธีการที่ทำได้ง่ายๆ ใช้เวลาเพพียง 1 เดือน ก็จะได้ต้นที่ปลอดโรคถึง 20 ต้นจากมันสำปะหลัง 1  ลำ จากเดิมที่ได้เพียง 4-5 ต้น (ชมคลิป)

     X20 ขั้นตอนการขยายพันธุ์ ดังนี้

     1.คัดเลือกพันธุ์ที่มีแนวโน้มทนทานต่อโรคใบด่าง เช่น เกษตรศาสตร์ 50 จากแปลงที่ไม่พบโรค ตัดมาทั้งลำดูไม่ให้มีโรคและแมลงอื่นปะปนมาด้วย

    2.ใช้เลื่อย หรือมีดคมๆ ตัดให้เป็นท่อนๆยาวท่อนละ 6-8 เซนติเมตร (มีตา 2-3 ตา)

    3.นำท่อนพันธุ์ไปแช่ในสารเคมีป้องกันกำจัดแมลง ไทอะมีโทรแซม 4 กรัม ที่ละลายในน้ำสะอาด 20 ลิตร เติมสารป้องกันเชื้อรา แมนโคเซป 60 กรัม

      4.แช่ท่อนพันธุ์อย่างน้อย 10 นาที จากนั้นนำวางบนตะกร้าผึ่งลมให้แห้งสักพักก่อนนำปักชำ

      5.วัสดุในการปักชำ ขุยมะพร้าว แกลบ ปุ๋ยอินทรีย์ ผสมกันในอัตราส่วน 1 : 1 : 1 รดน้ำพอให้ชื้น นำใส่ถุงดำ 3x7 นิ้ว หรือใส่ถาดหลุมขนาด 32 หลุม ลึก 11 เซนติเมตร (ถาดหลุมมีข้อดีคือใช้ได้หลายครั้ง ขนย้ายสะดวก)

     6.นำท่อนพันธุ์ลงปักชำในถุงหรือถาดหลุม ลีก 1 ใน 3 ของท่อนพันธุ์ ให้ตา 1 ตาอยู่ใต้ดินและ 1 ตาอยู่เหนือดิน

     7.นำถุงหรือถาดที่ปักชำแล้วไปวางในโรงเรือนที่คลุมด้วยตาข่าย เพื่อป้องกันแมลง

     8.รดน้ำทุกวัน วันละ 1-2 ครั้ง

     9.ท่อนพันธุ์จะเริ่มแตกตาและออกรากประมาณ 1 สัปดาห์ และเมื่อครบ 3 สัปดาห์มีรากเพียงพอที่จะปลูก ให้นำถุงหรือถาดชำออกวางกลางแดดให้ต้นปรับสภาพ อีก 7 วัน ก่อนนำปลูกในแปลงปลูกต่อไป และ

   10.เมื่อปลูกแล้วควรให้น้ำทันที ปลูกในฤดูฝนให้น้ำทุกวันอย่างน้อย 1 สัปดาห์ และหากปลูกในพื้นที่ไม่มีฝน ให้น้ำทุกวันอย่างน้อย 1 เดือน

      ขอบคุณข้อมูล : กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย กรมส่งเสริมการเกษตร