จดทะเบียนจัดตั้ง“วิสาหกิจชุมชน”หลักเกณฑ์-สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ (ชมคลิป)

      ารจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน/เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน จะมีขั้นตอนการจดทะเบียนและเมื่อจดจัดตั้งฯ แล้วจะได้รับสิทธิประโยชน์อย่างไรนั้น กลุ่มทะเบียนและสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน กรมส่งเสริมการเกษตร ได้แจงรายละเอียดหลักเกณฑ์ (ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ.2548) เพื่อที่เกษตรกร ชุมชน ประชาชน ประสงค์จะขอยื่นจดทะเบียนจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนไว้ ดังนี้ 

หลักเกณฑ์

       1.รวมกลุ่มในชุมชนไม่น้อยกว่า 7 คน ไม่อยู่ในครอบครัวเดียวกัน และไม่มีชื่อในทะเบียนบ้านเดียวกัน

       2.เป็นกิจการที่เกี่ยวกับการผลิตสินค้า การให้บริการ กิจการอื่นที่ทำให้เกิดการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของชุมชน

       3.ดำเนินกิจการโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างรายได้ พึ่งพาตนเองและประโยชน์สุขของคนในชุมชน และ

       4.ดำเนินกิจารโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย ความสงบเรียบร้อย ศิลธรรมอันดีของประชาชน

เอกสารประกอบ ดังนี้

        1.กรณีไม่เป็นนิติบุคคล

      -แบบ สวช.01 (ฉบับจริง)

      -บัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจทำการแทน

      -ทะเบียนรายชื่อและที่อยู่ของผู้มีอำนาจทำการแทน และสมาชิก

      -หนังสือให้ความยินยอมฉบับจริง หรือสำเนามติที่ประชุมมอบหมายผู้มีอำนาจทำการแทน

      -สำเนาข้อบังคับของเครือข่ายฯ (กรณี จดทะเบียนเครือข่ายฯ) 

      -สำเนา ท.ว.ช.2 ที่เป็นสมาชิกเครือข่ายฯ (กรณี จดทะเบียนเครือข่ายฯ)

  2.กรณีเป็นนิติบุคคล

       -แบบ สวช.01 (ฉบับจริง)

       -บัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจทำการแทน

       -ทะเบียนรายชื่อและที่อยู่ของผู้มีอำนาจทำการแทน และสมาชิก

       -สำเนาเอกสารแสดงวัตถุประสงค์ ระเบียบ หรือข้อบังคับ

       -สำเนาบัญชีรายชื่อคณะกรรมการดำเนินการ 

       -สำเนามติคณะกรรมการดำเนินการ หรือมติที่ประชุมใหญ่ให้จดทะเบียน และมอบหมายผู้มีอำนาจทำการแทน

สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ

       จากการจดทะเบียนจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน (ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ.2548) เพื่อเกษตรกร ประชาชนชุมชนนั้นๆ มีสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ ประกอบด้วย

           1.ได้การรับรองตามกฎหมาย

           2.ขอรับการส่งเสริมหรือสนับสนุนจากคณะกรรมส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนตามวิธีการที่คณะกรรมการกำหนด 

           3.มีสิทธิได้รับการส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนากิจกรรมตามมาตรการที่กำหนด

      ทั้งนี้ เมื่อตรวจสอบคุณสมบัติครบถ้วน เตรียมเอกสารประกอบเรียบร้อย ให้ไปยื่นขอจดทะเบียนฯที่สำนักงานเกษตรอำเภอ ที่วิสาหกิจชุมชนตั้งอยู่

     ** กรณีจดทะเบียนเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ต้องมีการรวมตัวกันของวิสาหกิจชุมชนตั้งแต่ 2 แห่งขึ้นไป **

(ชมคลิป)