โครงการประกันฯมันสำปะหลัง (งวดที่ 8) ชดเชย 0.36 บาท/กิโลกรัม ครัวเรือนไม่เกิน 100 ตัน

     ระกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะ หลัง เรื่อง การกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2562/63 (งวดที่ 8) ที่คาดจะเก็บเกี่ยววันที่ 1-30 มิถุนายน 2563 ดังนี้

             - ราคาเป้าหมาย (ประกัน) 2.50 บาท/กิโลกรัม

             - ราคากลางอ้างอิง 2.14 บาท/กิโลกรัม

             - เกษตรกรได้รับชดเชย 0.36 บาท/กิโลกรัม (2.50 บาท ลบ 2.14 บาท = 0.36 บาท) หรือตันละ 360 บาท คูณ ครัวเรือนไม่เกิน 100 ตัน

        อ้างอิง : กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์