พาณิชย์ระดมเคาะยุทธศาสตร์ข้าวไทย5ปี"ตลาดนำผลิต”หนุนปลูกข้าว7ชนิดแข่งตลาดโลก

 

     ก.พาณิชย์ - นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ข้าวไทย ครั้งที่ 1/2563 เพื่อจัดทำยุทธศาสตร์ข้าวไทยที่ต้องใช้ในปี 2563-2567 (รวม 5 ปี)  มีภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคเกษตรกร ผู้เกี่ยวข้อง  ณ ห้องประชุมอาคารสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยที่ประชุมได้มีความเห็นเบื้องต้นจะใช้ยุทธศาสตร์ "ตลาดนำการผลิต" มีเป้าหมายทำให้ประเทศไทยเป็นผู้นำด้านการผลิต การส่งออกและผลิตภัณฑ์ข้าวคุณภาพของโลก สอดรับการทำงาน "เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด"

      โดยมุ่งเน้นการผลิตข้าว 7 ชนิด 1.ข้าวหอมมะลิ 2.ข้าวหอมไทย 3.ข้าวพื้นนุ่ม 4.ข้าวพื้นแข็ง 5.ข้าวนึ่ง  6.ข้าวเหนียว และ 7. ข้าวคุณภาพพิเศษที่มีตลาดเฉพาะ โดยข้าวทั้ง 7 ชนิดนี้จะแบ่งตลาดออกเป็น 3 ตลาด คือ 1) ตลาดพรีเมียม ประกอบด้วย ข้าวหอมมะลิกับ ข้าวหอมไทย 2) ตลาดทั่วไป ประกอบด้วย ข้าวนุ่ม ข้าวพื้นแข็ง ข้าวนึ่ง และ 3) ตลาดเฉพาะ ประกอบด้วย ข้าวเหนียว กับข้าวคุณภาพพิเศษ

       อีกทั้ง ที่ประชุมได้เห็นสอดคล้องกันว่าควรมุ่งเน้นการวิจัยพัฒนาปรับปรุงพันธุ์ การพัฒนาพันธุ์ และการสร้างพันธุ์ข้าวพันธุ์ใหม่ๆ เพื่อสนองต่อความต้องการของตลาด โดยมุ่งส่งเสริมให้ภาคเอกชน สถาบันวิชาการ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการวิจัยพัฒนาสร้างพันธุ์ข้าวใหม่ใหม่ขึ้นมาให้มากขึ้น

      ยอมรับว่าลึกลงไปพบปัญหามากมาย ทั้งเรื่องต้นทุนส่งออก การขนส่ง ขั้นตอนกระบวนการ เพื่อให้แข่งขันในตลาดโลกได้ภายใต้คุณภาพข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวไทยที่มุ่งเน้นเรื่องยุทธศาสตร์ข้าว 5 ปี ทั้งหมดยังมีรายละเอียดเพิ่มเติม จะมีนัดประชุมอีก 2-3 ครั้ง ขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเข้าร่วมหารือให้ครบทุกฝ่ายนายจุรินทร์กล่าว

      สำหรับคณะอนุกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ข้าวไทย มีนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ เป็นประธาน กรรมการคือผู้บริหารกรมและกระทรวงที่เกี่ยวข้องทั้งหมด อาทิ ส.ค้าข้าวไทย ส.ชาวนาข้าวไทย ส.ชาวนาและเกษตรกรไทย ส.ผู้ประกอบการข้าวถุงไทย ส.ผู้รวบรวมและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ข้าว ส.ผู้ส่งออกข้าวไทย ส.โรงสีข้าวไทย สภาเกษตรกรแห่งชาติ และกรรมการกลางศูนย์ข้าวชุมชนระดับประเทศ เป็นต้น โดยอนุกรรมการฯ นี้มาจากคำสั่งแต่งตั้งของคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ มีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานและลงนาม