ธ.ก.ส.จัดกว่า 5 ล้านบาท ให้คนรุ่นใหม่ขอรับทุนพัฒนาบ้านเกิด“New Gen Hug บ้านเกิด”ถึง 20 ก.ค.นี้
  • 22 June 2020 at 12:35
  • 25989
  • 0

 

     นาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ประกาศรับสมัคร กลุ่มบุคคล ได้แก่  เกษตรกรคนรุ่นใหม่ นัก ศึกษา บุคคลทั่วไป และ กลุ่มชุมชน ประกอบด้วย กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ,สถาบันการเงินประชาชน ,สถาบันการเงินชุมชน, สหกรณ์การ เกษตร, วิสาหกิจเพื่อสังคม ,กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน อายุระหว่าง 17-45 ปี เข้าร่วมแข่งขันขอรับทุนสนับสนุนในโครงการ NEW GEN HUG บ้านเกิด ภายใต้เงินสนับสนุนกว่า 5,000,000 บาท เพื่อนำไปพัฒนาบ้านเกิด ทั้งในโหมดเกษตรเทคโนโลยี เกษตรท่องเที่ยวชุมชน เกษตรกรรมยั่งยืน เกษตรแปรรูป ฯลฯ (รูปแบบการแข่งขันประเภทเดี่ยว และประเภททีม 3-5 คน) โดยเปิดรับสมัครการนำเสนอหัวข้อร่วมโครงการ ตั้งแต่วันนี้ถึง 20 กรกฎาคม 2563  ทั้งนี้ รายละเอียดต่างๆสอบถามเพิ่มเติมที่ โทร.091-701-7012 หรือ Call center 02-555-0555 หรือสมัครได้ที่ www.newgenhugbaankerd.com ,เฟสบุ๊ค New Gen Hug บ้านเกิด และ  Line@baacfamily

............................

โครงการ New Gen Hug บ้านเกิด    

     ลักษณะทุนสนับสนุน เป็นการแข่งขันนำเสนอโครงการในรูปแบบ Reality ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง ONE 31 มีหัวข้อการนำเสนอให้เลือก 1.เกษตรกรรมยั่งยืน (เกษตรธรรมชาติ เกษตรวิถีอินทรีย์วนเกษตร เกษตรผสมผสาน เกษตรทฤษฎีใหม่) 2.เกษตรเทคโนโลยี (เกษตรแปลงใหญ่ เกษตรอุตสาหกรรม เกษตรไฮเทค) 3.เกษตรแปรรูป (เกษตรบริการการเกษตร เกษตรแปรรูปเพิ่มมูลค่า) และ 4.เกษตรท่องเที่ยวชุมชน (เกษตรท่องเที่ยว เกษตรวิสาหกิจชุมชน)    

     ผู้สมัคร นักศึกษา บุคคลทั่วไป เกษตรกรรุ่นใหม่ ผู้นำชุมชน กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจุชมชน กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง สถาบันการเงินประชาชน และสหกรณ์การเกษตร ซึ่งต้องเป็นผู้ที่มีอายุระหว่าง 17-45 ปี เลือกสมัครได้ทั้งแบบเดี่ยวและแบบทีม (3-5 คน)

     รางวัลรวมกว่า 5 ล้านบาท แบ่งเป็น

       1.ประเภทนำเสนอแนวคิด (BAAC The Idea) สำหรับผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ในการทำธุรกิจด้านการเกษตร จำนวน 24 รางวัล มูลค่ารวม 149,000 บาท

      2.ประเภทต้นแบบการทำธุรกิจ (BAAC The Idol) สำหรับผู้ที่ดำเนินธุรกิจด้านการเกษตรอยู่แล้ว และมีแนวคิดในการต่อยอดธุรกิจ จำนวน 104 รางวัล มูลค่า 4,854,000 บาท

     เป้าหมายมีผู้เข้าร่วมแข่งขัน 10,000 คน คัดเลือกเหลือ 500 คน และ 200 คน ในรอบที่ 2, 3 ตามลำดับ จนเหลือ 104 คน ในรอบสุดท้าย เพื่อเข้าสู่รอบอบรมและเก็บตัว ก่อนบูรณาการทำงานร่วมกับเครือข่าย สู่การขับเคลื่อนโครงการฯให้เกิดขึ้นจริง พร้อมนำข้อเสนอแนะจากผู้รู้ไปสู่การปฏิบัติและประยุกต์ใช้จริง โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิร่วมคัดเลือกและตัดสิน อีกทั้ง ผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศที่มีประสบการณ์ตรงแต่ละสาขาเป็นที่ปรึกษาให้กับผู้แข่งขัน