สศก.ร่วมดัน“สุราษฎร์โมเดล”ต้นแบบแก้ปัญหาปาล์ม/ฝ่าฝืนเจอมาตรการ-ลงโทษเคร่งครัด

      สุราษฎร์ธานี -นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กล่าวในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ (กปน.) ถึงการร่วมลงพื้นที่กับคณะรองนายกรัฐมนตรี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มแห่งชาติ เพื่อติดตามตรวจเยี่ยมการแก้ไขปัญหาปาล์มน้ำมัน ณ อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานีว่า ปีนี้ สศก.คาดผลผลิตปาล์มจะเพิ่มขึ้นเป็น 17 ล้านตัน ในแหล่งผลิต 5 จังหวัดภาคใต้ คือ ชุมพร นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี กระบี่ และพังงา พื้นที่ปลูกคิดเป็นร้อยละ 75 จาก 5.6 ล้านไร่ทั้งประเทศ

      โดย สุราษฎร์ธานี ถือเป็นแหล่งผลิตปาล์มน้ำมันอันดับ 1 ของประเทศ มีแนวทางการของคณะกรรมการขับเคลื่อนปาล์มน้ำมันคุณภาพจังหวัดสุราษฎร์ธานีอย่างยั่งยืน หรือ สุราษฎร์โมเดล ที่มีการปฏิบัติดังนี้ 1) เกษตรกรชาวสวนปาล์มและผู้เก็บเกี่ยว จะต้องจัด การสวนโดยเก็บเกี่ยวปาล์มสุกเท่านั้น ขณะที่ผู้เก็บเกี่ยวอิสระจะต้องขึ้นทะเบียนและต้องผ่านการประชุมหรืออบรมมีใบรับรองการเก็บเกี่ยวปาล์มที่ถูกต้อง 2) กลุ่มลานเท ให้ขึ้นทะเบียนลานเทเพื่อควบคุม กำหนดข้อบังคับ เช่น ห้ามแยกลูกร่วง ห้ามรดน้ำ ห้ามมีตะแกรงร่อน ไม่บ่มปาล์ม มีสิทธิ์คัด-ยึดปาล์มดิบ และ 3) กลุ่มโรงงาน ต้องซื้อตามเกณฑ์ที่กำหนดในอัตราน้ำมันขั้นต่ำ 18% ทั้งนี้ ทุกฝ่ายจะต้องดำเนินการตามข้อกำหนดซึ่งหากฝ่าฝืนจะมีมาตรการและบทลงโทษที่เคร่งครัด

     จากที่ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้มอบนโยบายแก่ผู้แทนหน่วยงานส่วนกลาง คณะทำงานขับเคลื่อนฯ เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานร่วมกัน กนป.จึงเห็นชอบแต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะทำงานฯระดับจังหวัดแก้ปัญหาปาล์มน้ำมันในพื้นที่ 5 จังหวัดดังกล่าว มีผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัดเป็นประธานคณะทำงาน ต้องสรุปผลการปฏิบัติงานทุกสัปดาห์ ทุกเดือน ให้ประธานอนุกรรมการทราบโดยยึดหลักการดำเนินการ 5 ด้าน 1) ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นหัวหน้าทีม Single Command บูรณาการสั่งการด้วยตนเอง 2) สร้างการรับรู้แก่เกษตรกรชาวสวนปาล์ม ปลูกฝังการตัดปาล์มที่สุกเต็มที่ 3) กวดขันกำกับให้มีการรับซื้อผลปาล์มที่ได้เกณฑ์มาตรฐานสินค้าเกษตร ทะลายปาล์มน้ำมัน ตามราคาที่เป็นไปตามโครงสร้างราคาที่กรมการค้าภายใน 4) กำกับให้โรงงานสกัดปาล์มน้ำมันในพื้นที่ดำเนินการให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม อัตราน้ำมัน 18% และ 5) กวดขันไม่ให้มีการลักลอบนำเข้าน้ำมันปาล์มโดยผิดกฎหมาย