"รมช.มนัญญา" เดินหน้าพบปะเกษตรกรรุ่นใหม่

         นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงพื้นที่เยี่ยมเกษตรกร ในโครงการนำลูกหลานเกษตรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร จังหวัดตราด พร้อมทั้งข้าราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ แปลงเกษตรหนองคันทรง จ.ตราด
         รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการเยี่ยมชมแปลงของสมาชิกในโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร ซึ่งโครงการฯดังกล่าว สนับสนุนให้ คนรุ่นใหม่ได้กลับสู่ถิ่นฐานบ้านเกิดได้กลับบ้านอยู่กับครอบครัว และสานต่ออาชีพการเกษตรของพ่อแม่ และนำเทคโนโลยีต่าง ๆ พัฒนากระบวนการผลิต การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าและการตลาด มีการวางแผนการผลิตที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด เน้นทำน้อยแต่ได้มาก ต้นทุนการผลิตต่ำ แต่ได้ผลกำไรที่คุ้มค่า และเน้นการให้มีการทำการเกษตรแบบผสมผสาน โดยจะสนับสนุนให้สหกรณ์ในพื้นที่เข้ามาเป็นพี่เลี้ยงคอยดูแลแนะนำอาชีพให้คนเหล่านี้ เพื่อในอนาคตคาดหวังว่าคนรุ่นใหม่จะได้เข้ามาสานต่องานสหกรณ์ และช่วยพัฒนาสหกรณ์ในจังหวัดในหมู่บ้านของตนเองให้เจริญก้าวหน้าและนำพาเศรษฐกิจของชุมชนให้ดีขึ้น ซึ่งหลังจากเปิดรับสมัครโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร เมื่อวันที่ 1- 31 มกราคม 2563 มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการจากทั่วประเทศ 7,559 ราย และมีสหกรณ์เข้าร่วมโครงการ 680 สหกรณ์


         โอกาสนี้ ได้พบปะตัวแทนเกษตรกรรุ่นใหม่ของจังหวัดตราด จำนวน 5 ราย เพื่อสำรวจและสอบถามความต้องการ แลกเปลี่ยนพูดคุย เพื่อนำไปพัฒนาโครงการให้บรรลุเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง โดยการลงพื้นที่เยี่ยมชมพื้นที่การทำเกษตรของเกษตรกรรุ่นใหม่ ทำให้เห็นได้ชัดเลยว่า แต่ละคนมีความตั้งใจมุ่งมั่นในการทำการเกษตร ยกตัวอย่าง นายสราวุฒิ ไกรสมุทร อายุ 40 ปี ซึ่งเป็นผู้สมัครเข้าร่วมโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านฯ เรียนจบด้านช่าง แต่เดิมครอบครัวของเขาทำสวนผลไม้ แต่ก็หยุดทำไปนานแล้ว แต่เมื่อเขาเห็นโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านฯ ก็มีความสนใจที่จะกลับมาอยู่กับครอบครัวและนำที่ดินของพ่อแม่ประมาณ 8 ไร่ มาปรับสภาพใหม่ เพื่อทำเกษตรแบบผสมผสาน
         "ขณะนี้ได้เริ่มปลูกต้นทุเรียนไว้ และตั้งใจจะปลูกทุเรียนพันธุ์พื้นบ้านและพันธุ์หายากอีกประมาณ 37 สายพันธุ์ เพื่อให้เป็นแหล่งรวบรวมทุเรียนของจังหวัดตราด รวมทั้งจะปลูกข้าวไร่ในร่องทุเรียนด้วย และยังมีเครื่องสีข้าวขนาดเล็ก และเน้นทำเกษตรแบบอินทรีย์ไม่ใช้สารเคมี มีการทำน้ำหมักและปุ๋ยไว้ใช้เอง ในอนาคตยังได้วางแผนจะทำร้านกาแฟเล็ก ๆ ในสวน เป็นแบบท่องเที่ยวเชิงเกษตร เพื่อเปิดให้คนได้มาเที่ยวและชมสวนของเขาด้วย สิ่งนี้เป็นแรงสำคัญและเป็นตัวอย่างที่ต้องผลักดันทำให้สำเร็จ" นางสาวมนัญญา กล่าว