ชดเชยส่วนต่าง"ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์"งวดที่ 7 กิโลกรัมละ 0.23 บาท ครัวเรือนไม่เกิน 30 ไร่

      ระกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เรื่องการกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง และชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2562/63 (งวดที่ 7) สำหรับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกฯกับกรมส่งเสริมการเกษตร โดยเพาะปลูกตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 และคาดเก็บเกี่ยวระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม-19 มิถุนายน 2563 สำหรับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ชนิดเมล็ด ความชื้นไม่เกิน 14.5% ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง กิโลกรัมละ 8.27 บาท

     ดังนั้น การชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาประกันที่กิโลกรัมละ 8.50 บาท กับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง กิโลกรัมละ 8.27 บาท ดังนั้น ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ต้องจ่ายให้แก่เกษตรกรในการจ่ายงวดที่ 7 คือ กิโลกรัมละ 0.23 บาท ทั้งนี้ ครัวเรือนละไม่เกิน 30 ไร่

     อ้างอิง : กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์