กรมการข้าวชู“เครื่องหมายข้าวพันธุ์แท้"ข้าวดีมีคุณภาพ ผู้บริโภคมั่นใจ ผู้ผลิตปลอดภัย

      รมการข้าว - นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ อธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยว่า ปัจจุบันประชาชนส่วนใหญ่หันมาให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพมากขึ้น โดยการเลือกกินอาหารที่ดีมีคุณภาพ กรมการข้าวเห็นถึงความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงมีแนวคิดในการออกเครื่องหมายรับรองข้าวพันธุ์แท้ขึ้น เพื่อการันตีถึงการรับรองข้าวทุกกระบวนการผลิตข้าว ให้ได้มาซึ่งข้าวที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ปลอดภัยต่อผู้ผลิต และผู้บริโภคเกิดความมั่นใจว่า ข้าวที่กินนั้นได้มาตรฐาน สะอาด ปลอดภัย

      โดยหลักเกณฑ์การขออนุญาตใช้เครื่องหมายรับรองข้าวพันธุ์แท้  1) ผู้ผลิตต้องผลิตข้าวจากเมล็ดพันธุ์ที่ได้รับการรับรองจากกรมการข้าว 2) ปลูกข้าวตามเกณฑ์มาตรฐาน GAP หรืออินทรีย์ 3) ผ่านการสีโดยโรงสีข้าวที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP หรือมาตรฐานการแปรรูปคัดบรรจุอินทรีย์ 4) ผ่านการตรวจสอบคุณภาพข้าวตามมาตรฐาน Q ผลิตภัณฑ์ และ 5) ผ่านการตรวจสอบพันธุ์อื่นปลอมปนจากกรมการข้าว ซึ่งกรมการข้าวได้ขยายขอบเขตการรับรองข้าวพันธุ์แท้อีกหลายพันธุ์ข้าว เช่น หอมมะลิ 105 สังข์หยด ข้าว กข43 เพื่อเพิ่มความหลากหลายของชนิดข้าวให้ผู้บริโภคได้เลือกบริโภคข้าวที่ตรงความต้องการอย่างมีคุณภาพปลอดภัย

       อธิบดีกรมการข้าว กล่าวอีกว่า ในปี 2563 นี้ มีผู้ผลิตและผู้ประกอบการจำนวนมากสนใจ และลงทะเบียนขออนุญาตใช้เครื่องหมายฯจากกรมการข้าว (ข้อมูลล่าสุดเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563) แบ่งเป็น ประเภทข้าวหอมมะลิ 105 ได้แก่ ศรีแสงดาว,ช้างรวงข้าว,ชุมนุมบุรีรัมย์,สหกรณ์การ เกษตรพร้าว จำกัด,ชามทอง,พลาญชัย,A-RICE,อินทนิล, ไตรเกษตร และประเภทข้าวเพื่อสุขภาพ (ข้าว กข43 ข้าวสังข์หยด) ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรดอนเจดีย์ จำกัด,ตราเกษตร,ข้าวอิ่มทิพย์,ฮักปัน,คุณนิ ยม,ข้าวมาบุญครอง,พิกุลทอง,ข้าวหอมผกา, Korathai Thai RD43 Rice,ตราฉัตร (Royal Umbrella), PUNDEE, เก้ายอด, เพชรสว่าง กข43, สหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด,สหกรณ์การเกษตรนิคมฯ บางระกำ จำกัด,ชาวนาร่วมใจ,หงส์ทอง(สีฟ้า), ข้าวรักนะ,Mychoice และทุ่งชัยรวง

         ขอบคุณข้อมูล-ภาพ : กรมการข้าว