"กรมการข้าว"บูรณาการหน่วยงาน แก้ปัญหาดินเค็ม/ฟื้นผืนดินบ้านแหลมให้ปลูกข้าวได้

     เพชรบุรี -นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานการประชุมแก้ไขปัญหาการเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกข้าวในพื้นที่ดินเค็ม จ.เพชรบุรี ร่วมกับกรมชลประ ทานเกษตรจังหวัดและหน่วยงานส่วนท้องถิ่นเพื่อหารือร่วมกันถึงการแก้ไขปัญหาดินเค็มในพื้นที่ปลูกข้าว จ.เพชรบุรี ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตร จ.เพชรบุรี พร้อมลงพื้นที่ดูแปลงนาที่ประสบปัญหาภัยแล้งและดินเค็ม รวมถึงเขื่อนกั้นน้ำเค็ม น้ำจืดที่น้ำเค็มหนุนเข้าปะปนกับน้ำจืด ส่งผลกระทบต่อการทำเกษตรกรรมของชาวบ้านในพื้นที่

      นายสุดสาคร เปิดเผยว่า ดินเค็มเป็นปัญหาสำคัญที่มีผลต่อการปลูกข้าวอย่างต่อเนื่องทั้งส่งผลกระทบรุนแรงมากขึ้นต่อผลผลิตข้าวในหลายพื้นที่ของไทย ผลผลิตข้าวลดลงถึงร้อยละ 50 ซึ่งปัญหาดินเค็มเกิดจากดินเกาะตัวแน่นเพราะความเค็มของเกลือ ทำให้น้ำซึมลงสู่ดินยาก ข้าวที่หว่านจึงไม่เติบโต ซึ่งเพชรบุรีเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่ประสบปัญหานี้โดยเฉพาะที่ อ.บ้านแหลม ที่เจอทั้งน้ำแล้ง น้ำท่วม สร้างความเดือดร้อนให้เกษตรกรในพื้นที่โดยเฉพาะการทำนาข้าว

      "อ.บ้านแหลม เกษตรกรส่วนใหญ่นิยมปลูกข้าวพันธุ์กข49 และกข31 แต่เนื่องจากประสบปัญหาดินเค็ม ทั้งลมฝน ทำให้ได้ผลผลิตน้อยและต้นข้าวไม่แข็งแรง ซึ่งขณะนี้กรมการข้าวได้แนะนำให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนมาปลูกข้าวพันธุ์ กข73 ซึ่งมีคุณสมบัติทนเค็ม ทนลม ไวต่อช่วงแสง และเหมาะกับพื้นที่มีปัญหาดินเค็ม" อธิบดีกรมการข้าว กล่าว

      สำหรับการแก้ไขปัญหาดินเค็มนั้นมีหลายวิธี อาทิ ใช้การชะล้างเกลือด้วยระบบระ บายน้ำใต้ดิน การทำคันนาขนาดใหญ่กั้นระหว่างบ่อเกลือกับพื้นที่ทำนา ทำร่องน้ำดักดินเค็ม ปรับปรุงบำรุงดินด้วยอินทรียวัตถุ เช่น แกลบ ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก หรือการไถกลบตอซังทั้ง มีการปกคลุมดินหลังปลูกพืชเพื่อรักษาความชื้น และปลูกพืชที่ทนเค็ม

      ขอบคุณข้อมูล-ภาพ : กรมการข้าว