สศก.เชื่อมั่นกลุ่มเกษตรกร สมาชิกสหกรณ์ ผ่านวิกฤตไปได้ด้วยวิถึเกษตรผสมผสาน

       างอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยถึงโครงการเกษตรผสมผสานในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ระยะเวลาโครงการ 4 ปี (ปี 2561-2564) ดำเนินการอบรมให้ความรู้ด้านเกษตรผสมผสานแก่เกษตรกร ที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ หรือกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับอนุมัติเงินกู้จากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรเพื่อสร้างระบบน้ำในไร่นา เป้าหมายปีละ 100 แห่ง จำนวน 1,500 ราย พื้นที่ 7,500 ไร่ รวม 4 ปี จะมีเกษตรกรเข้าร่วม 6,000 ราย ครอบ คลุมพื้นที่ 30,000 ไร่ และสนับสนุนเงินอุดหนุนเพื่อจัดหาปัจจัยการผลิตให้กับสมาชิกที่ร่วมโครงการ เช่น เมล็ดพันธุ์ พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์และปุ๋ย รายละประมาณ 6,000 บาท

       ทั้งนี้ สศก.ได้ประเมินผลโครงการฯใน 23 จังหวัด ปีงบประมาณ 2561 ซึ่งเป็นปีแรก มีสมาชิก 1,500 ราย พบว่า การดำเนินงานบรรลุเป้าหมาย เกษตรกรได้รับความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีพื้นที่ทำการเกษตรผสมผสาน 23,486 ไร่ เกษตรกรได้รับเงินอุดหนุนเพื่อจัดหาปัจจัยการผลิต ส่วนใหญ่ได้นำความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ การเลี้ยงสัตว์น้ำ ทำปุ๋ยหมัก ปรับปรุงบำรุงดิน ทำบัญชีครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ลดต้นทุนผลิตมาปรับใช้ รวมทั้งเกื้อกูลซึ่งกันและกัน โดยนำมูลสัตว์มาทำปุ๋ย นำพืชผัก ฟางข้าวเป็นอาหารสัตว์น้ำ

 

       ด้านรายได้ เกษตรกรมีรายได้จากการจำหน่ายผลผลิต 8,100 บาทต่อไร่ ลดค่าใช้จ่ายจากการพึ่งพาตนเองได้รวม 2,579 บาท (ลดต้นทุนบริโภค 1,104 บาท, ลดต้นทุนผลิต 1,475 บาท) เกษตรกรร้อยละ 94 มีการพัฒนาแปลงผสมผสานอย่างต่อเนื่อง และร้อยละ 66 ต่อยอดมีการขยายผลการทำเกษตรผสมผสานสู่เกษตรกรรายอื่นด้วย

       รองเลขาธิการ กล่าวเสริมถึงการดำเนินโครงการฯระยะต่อไปว่า มีการสนับสนุนแหล่งน้ำทางการเกษตร แหล่งเงินทุน พัฒนาศักยภาพการผลิต ส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร สถาบันเกษตรกรที่มีศักยภาพให้สามารถหาตลาดรองรับผลผลิตเองได้ โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นๆในการขยายตลาดสินค้า แนะนำช่องทางการตลาดที่ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงได้ เช่น ตลาดออนไลน์ ซึ่งในปี 2563 กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้ดำเนินงานโครงการอย่างต่อเนื่องและต่อยอดสู่โครงการอื่นๆ โดยใช้ศาสตร์พระราชาสร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจสังคม ให้สามารถสู้กับวิกฤตต่างๆ อย่างสถาน การณ์ที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี