สอน. เตรียมจ่ายเงินช่วยเหลือชาวไร่อ้อย วงเงิน 1 หมื่นล้านบาท

         กระทรวงอุตสาหกรรม โดย สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เตรียมจ่ายเงินช่วยเหลือชาวไร่อ้อย ภายในเดือนมิถุนายน 2563 ตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563 เห็นชอบโครงการเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อย เพื่อซื้อปัจจัยการผลิตในฤดูการผลิตปี 2562/2563 ภายใต้กรอบวงเงิน 10,000 ล้านบาท โดยมีนโยบายในการให้ความช่วยเหลือเป็น 2 กรณี ดังนี้
         - วงเงิน 6,500 ล้านบาท ช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่ส่งอ้อยเข้าโรงงานน้ำตาลทุกราย รายละไม่เกิน 5,000 ตัน
         - วงเงิน 3,500 ล้านบาท ช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่ตัดอ้อยสดเข้าโรงงานน้ำตาลทุกตันอ้อย
         เกษตรกรชาวไร่อ้อยที่จะได้รับการช่วยเหลือต้องจดทะเบียนเป็นชาวไร่อ้อยตาม พ.ร.บ.อ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. 2527 และทำสัญญาส่งอ้อยเข้าโรงงานน้ำตาลก่อนเปิดหีบอ้อย โดยสามารถตรวจสอบสิทธิ์ของตนเองได้ง่าย ๆ เพียงสแกน QR Code ไลน์ "ตรวจสิทธิ์อ้อย"

         ทั้งนี้ โครงการเงินช่วยเหลือฯ จะสามารถช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยทั่วประเทศ ประมาณ 200,000 ราย ซึ่งขณะนี้ สอน. อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลเกษตรกรชาวไร่อ้อยคู่สัญญาที่มีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือ โดยจะสามารถส่งข้อมูลให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้ภายในสิ้นเดือนพฤษภาคม 2563 เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนและอนุมัติจ่ายเงินต่อไป
         สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2202 3081, 0 2202 3290, 0 2202 3075