เกษตรกรปลูก“เปลือกเจ้า-หอมปทุม” รับชดเชยประกันรายได้ผู้ปลูกข้าว รอบที่ 1 (งวด 30)

 

     ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เรื่องกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง และการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2562/63 รอบที่ 1 (งวดที่ 30) ระบุวันที่คาดจะเก็บเกี่ยวระหว่างวันที่ 24 พฤษภาคม-31 กรกฏาคม 2563 สำหรับข้าวเปลือกชนิดต่างๆ ณ ความชื้นไม่เกิน 15% ดังนี้

     ประกัน   1.ข้าวเปลือกหอมมะลิ                          สิ้นสุดฤดูกาลเก็บเกี่ยว

                    2.ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่          ตันละ 14.846.09 บาท

                    3.ข้าวเปลือกเจ้า                                    ตันละ   9,440.66 บาท

                    4.ข้าวเปลือกหอมปทุม                         ตันละ 10,493.35 บาท

                    5.ข้าวเปลือกเหนียว                              สิ้นสุดฤดูกาลเก็บเกี่ยว

      ชดเชย    1.ข้าวเปลือกหอมมะลิ                          สิ้นสุดฤดูกาลเก็บเกี่ยว

                    2.ข้าวเปลือกมะลินอกพื้นที่          ไม่ได้รับชดเชย (ราคาตลาดสูงกว่า)

                    3.ข้าวเปลือกเจ้า                                      ตันละ 559.34 บาท

                    4.ข้าวเปลือกหอมปทุม                           ตันละ 506.65 บาท

                    5.ข้าวเปลือกเหนียว                             สิ้นสุดฤดูกาลเก็บเกี่ยว

    อ้างอิง : กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์