โครงการประกันมันสำปะหลัง (งวดที่ 7) ชดเชย 0.40 บาท/กิโลกรัม ครัวเรือนไม่เกิน 100 ตัน

        ระกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง เรื่อง การกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประ กันรายได้เกษตรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2562/63 (งวดที่ 7) ที่คาดจะเก็บเกี่ยววันที่ 1-31 พฤษภาคม 2563 ดังนี้

             - ราคาเป้าหมาย (ประกัน) 2.50 บาท/กิโลกรัม

             - ราคากลางอ้างอิง 2.10 บาท/กิโลกรัม

             - เกษตรกรได้รับชดเชย 0.40 บาท/กิโลกรัม (2.50 บาท ลบ 2.10 บาท = 0.40) หรือตันละ 400 บาท คูณ ครัวเรือนไม่เกิน 100 ตัน

        อ้างอิง : กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์