หลักเกณฑ์จ่ายชดเชยประกันปาล์มฯ งวด7-9/ดูผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ต่อปีทั้งประเทศของ สศก.

       ระกาศคณะอนุกรรมการบริหาร โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2562-2563 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ การดำเนินโครง การประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2562-2563 (ฉบับที่2)

       ทั้งนี้ รัฐบาลได้จ่ายเงินประกันรายได้ให้แก่เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ตั้งแต่มาวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงปัจจุบัน รวม 6 งวด (งวดที่ 6 ประกาศวันที่ 15 พ.ค.2563) 

       สำหรับ หลักเกณฑ์การจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ตั้งแต่ งวดที่ 7 ถึงงวดที่ 9 ราคาตลาดนั้นจะอ้างอิงจากปริมาณผลผลิตปาล์มเฉลี่ยต่อไร่ต่อปีทั้งประเทศของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ในการคำนวณเงินชดเชยส่วนต่าง ซึ่ง (งวดที่ 7-9 ) เฉลี่ยที่ 242.17 กิโลกรัมต่อไร่ต่องวด (รายละเอียดดังภาพด้านบน)

       อ้างอิง : กรมการค้าภายใน