ประกันรายได้ข้าว รอบที่1 (งวด22)/ชดเชย2ชนิด เปลือกเจ้า-เปลือกหอมปทุมฯ

      ระกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เรื่องกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง และการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2562/63 รอบที่ 1 (งวดที่ 22) ระบุวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวระหว่างวันที่ 29 มีนาคม-4 เมษายน 2563 สำหรับข้าวเปลือกชนิดต่างๆ ณ ความชื้นไม่เกิน 15% ดังนี้

       ประกัน   1.ข้าวเปลือกหอมมะลิ                      สิ้นสุดฤดูกาลเก็บเกี่ยว

                      2.ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่      ตันละ 14.463.55 บาท

                      3.ข้าวเปลือกเจ้า                                ตันละ   9,638.16 บาท

                      4.ข้าวเปลือกหอมปทุม                     ตันละ 10,903.46 บาท

                      5.ข้าวเปลือกเหนียว                          ตันละ 16,833.15 บาท

         ชดเชย   1.ข้าวเปลือกหอมมะลิ                     สิ้นสุดฤดูกาลเก็บเกี่ยว

                      2.ข้าวเปลือกมะลินอกพื้นที่     ไม่ได้รับชดเชย (ราคาตลาดสูงกว่า)

                      3.ข้าวเปลือกเจ้า                                ตันละ    361.84  บาท

                      4.ข้าวเปลือกหอมปทุม                     ตันละ      96.54  บาท

                      5.ข้าวเปลือกเหนียว               ไม่ได้รับชดเชย (ราคาตลาดสูงกว่า)

         อ้างอิง : กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์