กรมฯสหกรณ์ช่วยสมาชิกกระทบโควิด-19/ขยายเวลา,พักชำระหนี้,ลดดอก,สินเชื่อช่วยลดค่าใช้จ่าย

       ระกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์ใช้เป็นแนวทางในการช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งสหกรณ์สามารถช่วยบรรเทาปัญหาหนี้สิน โดยการพักชำระหนี้ ลดดอกเบี้ย ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ลด/งดการส่งชำระค่าหุ้น รวมทั้งการจัดทำโครงการพิเศษของสหกรณ์เกี่ยวกับเรื่องการจัดการสินเชื่อให้กับสมาชิก เพื่อช่วยเหลือและลดค่าใช้จ่าย จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ

       โดย กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้มีหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด เพื่อแจ้งคำสั่งมอบอำนาจให้ผ่อนผันการชำระหนี้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ให้แก่ลูกหนี้ที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ออก ไปอีก 6 เดือน โดยหนี้ที่ครบกำหนดชำระในเดือนมีนาคม-กันยายน 2563 ขยายเวลาให้ไปชำระสิ้นสุดเดือนตุลาคม 2563 พร้อมทั้งมอบอำนาจให้ผ่อนผันการชำระหนี้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรให้แก่ลูกหนี้ที่เป็นกลุ่มเกษตรกรออกไปอีก 1 ปี โดยหนี้ที่ครบกำหนดชำระตั้งแต่มีนาคม 2563 เป็นต้นไป ให้ชำระสิ้นสุดเดือนกุมภาพันธ์ 2564

       อ้างอิง : เพจกรมส่งเสริมสหกรณ์