ชาวสวนปาล์มฯไม่ได้รับชดเชย งวดที่5/ราคาตลาด 4.98 บ./กก. สูงกว่าราคาประกัน

      ระกาศคณะอนุกรรมการบริหาร โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2562-2563 เรื่อง การกำ หนดราคาตลาดอ้างอิง และการชดเชยส่วนต่างราคาให้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน (งวดที่ 5) คาดเก็บเกี่ยวระหว่างวันที่ 11 กุมภาพันธ์-26 มีนาคม 2563 สำหรับผลปาล์มทะลาย 18% ของลานเท และโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม ซึ่งอ้างอิงราคาจากแหล่งผลิตสำคัญ 5 จังหวัด คือ สุราษฎร์ธานี กระบี่ ชุมพร ปัตตานี และชลบุรี โดยคำนวณย้อนหลัง 45 วัน ราคาตลาดอยู่ที่ 4.98 บาท/กิโลกรัม ซึ่งสูงกว่าราคารัฐบาลประกันที่ 4 บาท/กิโลกรัม ดังนั้น วดที่ 5 รัฐบาลไม่ต้องจ่ายชดเชยแก่เกษตรกร ดังกล่าวข้างต้น

       อ้างอิงข้อมูล - กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์