กรมฯการเกษตร แนะเกษตรกรโหลด Farmbook/ปรับปรุงทะเบียนฯ เลี่ยงเดินทาง ลดเสี่ยงโควิด-19

       รุงเทพฯ - นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ตามที่กรมส่งเสริมการเกษตร ได้ปรับปรุงแอปพลิเคชันสมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทัล หรือ Farmbook (ฟาร์มบุ๊ค) เพื่อเกษตรกรใช้ตรวจสอบสิทธิ์การช่วยเหลือจากภาครัฐ อาทิ การเข้าร่วมโครงการประกันรายได้ปี 2562/63 ทั้งติดตามผลการโอนเงินที่รับจากโครงการ อีกทั้ง เกษตรกรสามารถใช้งานแอปฯในการแจ้งข้อมูล 4 ประเภท คือ

       1) แจ้งปรับปรุงข้อมูลกิจกรรมการเพาะปลูก เฉพาะแปลงเดิมที่ได้แจ้งกับเจ้าหน้าที่ในปีการผลิตที่ผ่านมา คือ ข้อมูลเอกสารสิทธิ์ เช่น  เนื้อที่ /ที่ตั้ง /พิกัด  กิจกรรมการเกษตร ประกอบด้วย ชนิด /พันธุ์พืช วันที่ปลูก วันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยว เนื้อที่ปลูก ปีเพาะปลูก และประเภทการทำการเกษตรกรรมยั่งยืน

        2) การติดตามผลการแจ้งปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร แสดงรายละเอียดแปลงที่มีการแจ้งปลูก เพื่อติดตามสถานะการแจ้งปลูก ทั้งนี้ แปลงที่แจ้งปลูกผ่านแอปพลิเคชัน สามารถลบ/แก้ไข กรณีแจ้งปลูกผิด แต่สถานะการแจ้งปลูกต้องยังไม่จัดชุด ส่วนแปลงที่แจ้งปลูกผ่านเจ้าหน้าที่ต้องแจ้งลบ/ แก้ไขที่สำนักงานเกษตรอำเภอเท่านั้น

        3) การติดตามผลการเข้าร่วมโครงการภาครัฐด้านการเกษตร โดยแสดงรายการโครงการที่เข้าร่วมและผลการโอนเงินตามเงื่อนไขโครงการ และ

        4) การคาดการณ์ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยแสดงรายละเอียดช่วงวันที่ปลูก คาดการณ์ผลผลิต คาดการณ์กำไร และราคาขาย

         ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 อยู่ขณะนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรขอเชิญชวนเกษตรกรที่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตร และมีโทรศัพท์แบบสมาร์ทโฟนดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Farmbook ไว้ใช้งาน ลดการเดินทางมาสำนักงานเกษตรอำเภอ ลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของเชื้อฯ เพื่อความปลอดภัยของประชาชนที่มาติดต่อราชการ เจ้าหน้าที่ทุกคน ตามมาตรการการป้องกันให้เกิดความปลอดภัยที่กรมควบคุมโรค และกระทรวงสาธารณสุข แนะนำไว้อย่างเคร่งครัดด้วย

        อ้างอิงข้อมูล-ภาพ : สำนักงานเลขานุการกรม กรมส่งเสริมการเกษตร