กรมชลฯปรับงบจ้างเกษตรกร-แรงงานคืนถิ่น/ช่วยค่าครองชีพ 3-7 เดือน/8,000 บาทต่อเดือน

     กรุงเทพฯ 24 มี.ค.-นายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า ได้ปรับแผนงานและงบประมาณตามมติ ครม.ช่วยเหลือเกษตรกรที่เสียโอกาสทำนาปรัง เนื่องจากภัยแล้งและได้รับผลกระทบด้านการจำหน่ายผลผลิตทาง การเกษตรจากการระบาดของโควิด-19 ล่าสุดนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สั่งการให้ขยายโครงการให้ครอบคลุมแรงงานที่เดินทางกลับภูมิลำเนาจากการถูกเลิกจ้าง

       นายทองเปลว กล่าวว่า กรมชลประทานได้เริ่มโครงการจ้างแรงงานเกษตรกรตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคมในโครงการชลประทาน 208 โครงการทั่วประเทศ โดยให้ทำงานงานซ่อมแซม บำรุงรักษา ขุดลอก ปรับปรุงงานชลประทาน ก่อ สร้างแหล่งน้ำระบบส่งน้ำเพื่อชุมชน แก้มลิง จัดการคุณภาพน้ำและโครงการป้องกันบรรเทาภัยจากน้ำ งบประมาณปี 2563 จัดสรรครั้งที่ 1 วงเงิน 3,100 ล้านบาท เป้าหมายอัตราจ้างแรงงาน 41,000 คน  เมื่อครม.มีมติให้ปรับเปลี่ยนงบประมาณรายจ่ายประจำ งบรายจ่ายลงทุน งบรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น โดยให้ทุกส่วนราชการพิจารณาปรับลดงบฯปรับเปลี่ยนวิธีดำเนินงานให้ได้ร้อยละ 10 ของงบรายจ่ายประจำเพื่อนำมาจ้างแรง งานเพิ่ม จึงจัดสรรงบเพิ่มเติมครั้งที่ 2 วงเงิน 700 ล้านบาท เป้าหมายจ้างแรงงาน 10,000 คน งบกลางสำรองจ่ายกรณีฉุก เฉิน วงเงิน 250 ล้านบาท เป้าหมายจ้างแรงงาน 7,300 คน ดังนั้น วงเงินรวมทั้งสิ้น 4,050 ล้านบาท มีเป้าหมายจ้างแรง งาน 58,300 คน ระยะเวลาจ้างงาน 3-7 เดือน  ค่าจ้างแรงงาน วันละ 377.85 บาท โดยรายได้ประมาณ 8,000 บาทต่อเดือน สำหรับรายได้ตลอดเวลาการจ้างงานอยู่ระหว่าง 24,000-58,000 บาทต่อคนขึ้นอยู่กับลักษณะของงาน

       ทั้งนี้ โครงการชลประทานในหลายพื้นที่ได้เริ่มดำเนินโครงการจ้างงานแล้ว ได้แก่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์ โครงการชลประทานเชียงใหม่ โครงการชลประทานนครราชสีมา โครง การชลประทานลพบุรี โครงการชลประทานตรัง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผักไห่ โครงการส่งน้ำและบำรุงบางพลวง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบน และโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก เป็นต้น จนถึงขณะนี้มีการจัดจ้างแรงงานทั้งประเทศไปแล้วประมาณ 9,016 คน ยังคงประกาศรับสมัครการจ้างเกษตรกรและแรงงานคืนถิ่นทั่วประเทศในเขตพื้นที่โครงการชลประทานทุกโครงการ โดยสอบถามไปยังโครงการชลประทานใกล้บ้านหรือโทรศัพท์สายด่วนกรมชลประทาน 1460

      “การรับสมัครทุกพื้นที่จะมีการคัดกรอง โดยตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายผู้สมัคร หากพบว่ามีไข้จะแนะนำให้ไปพบแพทย์ ทั้งจัดสภาพแวดล้อมการทำงานให้ถูกสุขอนามัยตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข มีจุดล้างมือ เว้นระยะห่างของผู้ทำงานเพื่อให้เกิดความปลอดภัย โดยหวังว่าโครงการนี้จะช่วยเหลือเกษตรกรแรงงานคืนถิ่น ให้มีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวนายทองเปลว กล่าว