ประชุม "นมโรงเรียน" เน้นเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้

         เมื่อวันที่ 20 มี.ค. 2563 นางอุมาพร พิมลบุตร รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอาหารเสริมนมเพื่อเด็กและเยาวชน ครั้งที่1/63 โดยมี อธิบดีกรมปศุสัตว์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ พร้อมผู้แทนจาก กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอาการและยา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 135 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
         โดยที่ประชุมมีการพิจารณาเรื่องการสนับสนุนอาหารเสริม(นม)โรงเรียนแก่เด็กในครอบครัวและศูนย์การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 สหกรณ์โคนมอุดรธานี จำกัด ขอความเป็นธรรม กรณีถูกระงับการส่งนมโรงเรียนในโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ปีการศึกษา 2563 การขอความอนุเคราะห์ให้องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยรับน้ำนมดิบ และร่างหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียนประจำปีการศึกษา 2563

         ทั้งนี้เพื่อให้ผลการดำเนินงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำปีการศีกษาที่ 2563 และมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 26 มีนาคม 2562 เพื่อแก้ปัญหาการขาดสารอาหาร และภาวะทุพโภชนาการในเด็ก ด้วยเห็นว่า เด็กควรจะได้ดื่มนมซึ่งเป็นอาหารธรรมชาติที่มีความสมบูรณ์ และมีคุณค่าทางโภชนาการสูง อันจะส่งผลให้พัฒนาการด้านต่างๆ ของเด็กเป็นไปอย่างเต็มศักยภาพและสนับสนุนใช้น้ำนมดิบในโครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคนมของรัฐบาล โดยมีเป้าหมายให้นักเรียน ได้ดื่มนมที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง และเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมขายน้ำนมดิบได้ ต่อไป