ชดเชยส่วนต่าง "ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์" งวดที่4/กิโลกรัมละ 0.59 บาท ครัวเรือนไม่เกิน 30 ไร่

     ระกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เรื่องการกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง และชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2562/63 (งวดที่4) สำหรับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกฯกับกรมส่งเสริมการเกษตร โดยเพาะปลูกตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 และคาดเก็บเกี่ยววันที่ 20 กุมภาพันธ์-19 มีนาคม 2563 สำหรับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ชนิดเมล็ด ความชื้นไม่เกิน 14.5% ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง กิโลกรัมละ 7.91 บาท

     ดังนั้น การชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาประกันกิโลกรัมละ 8.50 บาท กับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง (7.91 บาท) ซึ่งธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ต้องจ่ายให้แก่เกษตรกรในการจ่ายงวดที่ 4 คือกิโลกรัมละ 0.59 บาท ทั้งนี้ ครัวเรือนละไม่เกิน 30 ไร่ (กำหนดจ่ายทุกวันที่ 20 ของเดือนจนสิ้นสุดโครงการฯวันที่ 31 ตุลาคม 63)

     อ้างอิง : กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์