เกษตรฯ Kick off รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

         นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมกันทั่วประเทศ ซึ่งกรมปศุสัตว์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดขึ้น เพื่อเทิดพระเกียรติศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยมี นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ-ภาคเอกชน รวมทั้งเจ้าหน้าที่ในสังกัด ให้การต้อนรับ ณ วัดใหญ่ ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 15 มี.ค. ที่ผ่านมา

         ทั้งนี้ภายในงานจะเน้นกิจกรรมฉีดวัคซีน ผ่าตัดทำหมัน รักษาพยาบาลสัตว์ และให้ความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งทุกกิจกรรมที่ดำเนินการโดยหน่วยงานราชการต้องบริการประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น โดยนายสัตวแพทย์สรวิศ กล่าวว่า สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าของประเทศไทยมีอัตราการพบโรคในสัตว์และผู้เสียชีวิตลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยการพบโรคในสัตว์ปี 2561 จำนวน 15.3% ปี 2562 จำนวน 5.3%. และปี 2563 จำนวน 3.3% ส่วนการพบผู้เสียชีวิตด้วยโรคนี้ปี 2561 จำนวน 18 ราย ปี 2562 จำนวน 3 ราย และปี 2563 ยังไม่พบผู้เสียชีวิต


         อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การควบคุมและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าบรรลุผลสำเร็จตามพระปณิธานของพระองค์ท่านฯ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการร่วมกันจัดทำโครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี 2563 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนและเร่งรัดการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าระดับท้องถิ่น และเพื่อประเมินการสร้างพื้นที่ปลอดโรคขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามตัวชี้วัดทั้ง 5 ด้าน

          ได้แก่ สถานการณ์การเกิดโรคในคน สถานการณ์การเกิดโรคในสัตว์ การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า การสำรวจสัตว์ และการควบคุมประชากรสัตว์ ซึ่งการเปิดโครงการฯ มีกิจกรรมประกอบด้วยการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า การผ่าตัดทำหมัน การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าและการส่งเสริมให้ประชาชนเลี้ยงสุนัขและแมวอย่างมีความรับผิดชอบอีกด้วย