เกษตรฯ เคลียร์ชัดยังไม่มีสารชีวภัณฑ์กำจัดวัชพืชผ่านการขึ้นทะเบียน

         กรมวิชาการเกษตร ย้ำอีกครั้งยังไม่มีสารชีวภัณฑ์กำจัดวัชพืชผ่านการขึ้นทะเบียน ชี้ 2 ยี่ห้อเจ้าปัญหาผ่านการขึ้นทะเบียนถูกต้องเป็นผลิตภัณฑ์สารสกัดจากพืช แต่ขั้นตอนผลิตขายลักลอบผสมพาราควอต สารวัตรเกษตรกวาดล้างโรงงานผลิตส่งดำเนินคดีแล้วปลายปี 62 เผยตามกฎหมายคดียังไม่สิ้นสุดไม่สามารถเพิกถอนทะเบียนได้
         นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ชี้แจงกรณีมีข่าวว่ามีสารชีวภัณฑ์ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตร จากบริษัทไทย เนเจอรัล โปรดักส์ ซัพพลาย จำกัด จำนวน 2 ยี่ห้อ คือ ยี่ห้อ "กรีนเบิร์น" ทะเบียนเลขที่ 2543/2557 ซึ่งจะหมดอายุในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 และยี่ห้อ "คิวสตาร์" ทะเบียนเลขที่ 2498/2557 จะหมดอายุในวันที่ 27 ตุลาคม 2563 นั้น ผลิตภัณฑ์ทั้ง 2 ชนิดดังกล่าวไม่ใช่สารชีวภัณฑ์แต่เป็นผลิตภัณฑ์สารสกัดจากพืช ซึ่งจัดเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 การผลิต การนำเข้า การส่งออก และการมีไว้ในครอบครอง จะต้องขอขึ้นทะเบียน แจ้งการดำเนินการ และต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด

         ผลิตภัณฑ์ทั้ง 2 ชนิดที่นำมาขอขึ้นทะเบียนจากกรมวิชาการเกษตรเป็นผลิตภัณฑ์สารสกัดจากพืชแต่เมื่อนำไปผลิตเพื่อจำหน่ายกลับตรวจพบมีส่วนผสมของสารพาราควอต ซึ่งกรมวิชาการเกษตรได้ส่งเจ้าหน้าที่สารวัตรเกษตรของกรมวิชาการเกษตรตรวจติดตามสารทุกชนิดที่นำมาขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตรอย่างต่อเนื่อง สำหรับผลิตภัณฑ์ยี่ห้อกรีนเบิร์นและคิวสตาร์ กรมวิชาการเกษตรได้รับการแจ้งเบาะแสเมื่อช่วงเดือนธันวาคม 2562 จึงได้เข้าไปตรวจสอบโรงงานผลิตและเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์มาตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการพบมีส่วนผสมของพาราควอต จึงได้สั่งอายัดของกลางไว้ทั้งหมดและได้สั่งการให้ผู้ผลิตเรียกคืนสินค้าจากตัวแทนจำหน่ายกลับคืนมาทั้งหมด  โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้กระทำผิดดังกล่าว


         "การที่คดีความยังไม่สิ้นสุดไม่สามารถที่จะเพิกถอนทะเบียนได้ ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย 2535 มาตรา 40 วัตถุอันตรายใดที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้แล้วต่อมาปรากฏว่าไม่มีประโยชน์ตามที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ หรือหากนำมาใช้แล้วอาจเกิดอันตรายต่อบุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์ หรือสิ่งแวดล้อมโดยไม่มีวิธีปกติตามควรที่จะป้องกันได้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่โดยคำแนะนำของคณะกรรมการมีอำนาจเพิกถอนทะเบียนวัตถุอันตรายนั้นได้ เมื่อมีการเพิกถอนทะเบียนวัตถุอันตรายใดแล้วสิทธิ์ในการผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายนั้นเป็นอันระงับไป กรมวิชาการเกษตรขอยืนยันอีกครั้งว่าปัจจุบันยังไม่มีสารชีวภัณฑ์กำจัดวัชพืชที่ผ่านการขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตร มีเพียงสารชีวภัณฑ์กำจัดโรคพืชและศัตรูพืชที่ผ่านการขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องแล้ว 73 ทะเบียนเท่านั้น" อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าว