ศูนย์วิจัยกสิกรไทยประเมินภัยแล้ง ปี 63 เศรษฐกิจเสียหาย 17,000-19,000 ล้านบาท

        รุงเทพฯ บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด ประเมินว่าผลกระทบเบื้องต้นของสถานการณ์ภัยแล้งปี 2563 อาจทำให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจประมาณ 17,000-19,000 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.10-0.11 ของจีดีพี ซึ่งต้องติดตามระดับความรุนแรงของภัยแล้งโดยเฉพาะเดือนมีนาคม-เมษายน รวมถึงระยะเวลาการเกิดภัยแล้งที่อาจลากยาวไปถึงช่วงแล้งนอกฤดูกาล จนกระทบภาพรวมความสูญ เสียทางเศรษฐกิจทั้งปีนี้ให้อยู่ในภาวะวิกฤติมากขึ้น ทั้งนี้ สถานการณ์ภัยแล้งฤดู กาลปี 2563 (ม.ค.-เม.ย.) เกิดขึ้นเร็วกว่าปีก่อน และส่อเค้าความรุนแรง ยาวนาน จากปริมาณน้ำในเขื่อนที่ลดลงร้อยละ 33.1 แทบทุกภาคของประเทศ และยังเป็นระดับน้ำวิกฤติกว่าปี 2558 ที่เกิดภัยแล้งรุนแรงอีกด้วย

        ทั้งนี้ ข้าว มันสำปะหลัง และอ้อย เป็นพืชฤดูแล้งที่ ได้รับผลกระทบจากผลผลิตเสียหายหนักที่สุด ซึ่งอาจช่วยผลักดันราคาพืชฤดูแล้งกลุ่มนี้ให้ปรับตัวขึ้นระยะสั้น แต่ด้วยแรงฉุดด้านผลผลิตที่ลดลงจะเป็นปัจจัยฉุดรายได้เกษตรกรช่วง 4 เดือนแรกของปี 2563 ให้หดตัวอยู่ในกรอบร้อยละ 0.5-1.0  ซึ่งนอกจากภัยแล้งจะกระทบต่อภาคการผลิตในประเทศแล้ว ยังส่งผลถึงการส่งออกที่อาจขาดแคลนผลผลิตเพื่อส่งออกท่ามกลางความต้องการในตลาดโลกชะลอตัวลง

         อ้างอิง - สำนักข่าวไทย