ชดเชยส่วนต่าง"ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์"งวดที่2/กิโลกรัม 0.48 บาท ครัวเรือนไม่เกิน 30 ไร่

       ระกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เรื่อง การกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2562/63 (งวดที่2) สำหรับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตร กรผู้ปลูกฯกับกรมส่งเสริมการเกษตร โดยมีวันเพาะปลูกตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 และเก็บเกี่ยวตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2562–19 มกราคม 2563 สำหรับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ชนิดเมล็ด ความชื้นไม่เกิน 14.5% ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง ที่กิโลกรัมละ 8.02 บาท

        ดังนั้น การชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาประกัน ที่กิโลกรัมละ 8.50 บาท กับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง (8.02บาท) ซึ่งธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การ เกษตร (ธ.ก.ส.) ต้องจ่ายให้แก่เกษตรกรผู้ปลูก ในการจ่ายงวดที่ 2 คือกิโลกรัมละ 0.48 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 30 ไร่ (กำหนดจ่ายทุกวันที่ 20 ของเดือน จนสิ้นสุดการรับสิทธิตามโครงการฯ วันที่ 31 ตุลาคม 63)

        อ้างอิง : กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์