สรุปราคาอ้อยเบื้องต้น 62/63 ตันละ 750 บาท/ช่วยเหลือหมื่นล้าน(ซื้อปัจจัยผลิต)รอการพิจารณา

        รุงเทพฯ 14 ม.ค.- นายวิฤทธิ์ วิเศษสินธุ์ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรม การอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) เปิดเผยว่า วันที่ 14 ม.ค.63 กระทรวงอุตสาห กรรมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติการกำหนดราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบ แทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นต้น ฤดูผลิตปี 2562/2563 ตันละ 750 บาท ระดับความหวาน 10 ซี.ซี.เอส มีอัตราขึ้นลงค่าความหวานอยู่ที่ 45 บาทต่อ 1 หน่วย ซี.ซี.เอส คาดระดับความหวานเฉลี่ยทั่วประเทศอยู่ที่ 12.51 ซี.ซี.เอส ทำให้ชาวไร่จะได้รับราคาอ้อยตันละ 862.91 บาท โดย สอน.ประเมินว่าฤดูผลิต 62/63 จะมีผลผลิตอ้อยรวมประมาณ 110 ล้านตัน

       โดยการเสนอราคาอ้อยขั้นต้นเป็นไปตามผลที่ประชุมคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (กอน.) ครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 6 ธ.ค.2562 ซึ่งผ่านการทำประชาพิ จารณ์ต่อเกษตรกรชาวไร่อ้อย โรงงานน้ำตาล และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตามมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ.2527 แล้ว ทั้งนี้ อ้อยเข้าหีบโรง งานน้ำตาลเริ่มเปิดหีบ (วันที่ 1 ธ.ค.62-12 ม.ค.63) รวม 34.4 ล้านตัน แบ่งเป็นอ้อยสดร้อยละ 52 และร้อยละ 48 เป็นอ้อยไฟไหม้ ส่วนโครงการเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อย เพื่อซื้อปัจจัยการผลิต ฤดูผลิตปี 62/63 กรอบวงเงินไม่เกิน 10,000 ล้านบาท กระทรวงอุตสาหกรรมได้นำเสนอเป็นวาระให้ ครม.พิจารณาแล้ว อยู่ระหว่างรอการพิจารณาในการประชุมโอกาสต่อไป