คัดมาให้ App ดีๆที่เกษตรกรไทย (Smart Farm) ต้องมี

        เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นตัวเร่งและตัวช่วยให้ภาคการเกษตร ปรับเปลี่ยนจากการทำเกษตรแบบเดิมๆในอดีต สู่การทำเกษตรอัจฉริยะ หรือ Smart Farming ด้วยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ๆ มาปรับใช้ตั้งแต่การผลิต การแปรรูป การตลาด จากเดิมระบบการผลิตต้องพึ่งพาลมฟ้าอากาศให้ธรรมชาติคอยชี้ชะตา  ทั้งนี้แนวทางหนึ่งคือการพัฒนาฐานข้อมูล Big Data แพลตฟอร์มขับเคลื่อนภาคการเกษตรก้าวสู่เกษตรอัจฉริยะ หรือเกษตรแม่นยำสูง (Precision Agriculture หรือ Precision Farming) มีการวิเคราะห์สภาพพื้นที่  ประสิทธิ ภาพในการผลิต โดยอาศัยเทคโนโลยี เครื่องจักรกลการเกษตรระบบอัจฉริยะมาบริหารจัดการทุกขั้นตอนในกระบวนการผลิต ดังส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แกนหลักในการขับเคลื่อนผลักดันนโยบายปฎิรูปภาคการเกษตร ได้พัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับให้เกษตรกรใช้เป็นแหล่งค้นหาความรู้ ข้อมูลการทำเกษตรที่ครอบคลุมทุกด้าน ถึงขณะนี้กระทรวงเกษตรฯ ได้เปิดให้บริการโมบาย รวมแอปพลิเคชัน (ข้อมูลจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) โดยเกษตรกร ผู้สนใจสามารถดาวโหลดนำไปใช้ได้ฟรี ดังนี้

  1) ProtectPlants เป็นแอปพลิเคชันที่ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคพืชและศัตรูพืช มีฟังก์ชั่นเด่นที่คอยติดตามการระบาดศัตรูพืชเพื่อให้เกษตรกรป้องกันได้ทันท่วงที

  2) สมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทัล (DOAE Farmbook application)เป็นแอปพลิเคชันสำหรับใช้ปรับปรุงข้อมูล การประกอบกิจกรรมการเกษตรของเกษตรกรด้วยตนเองผ่าน Smart Phone โดยเกษตรกรสามารถตรวจสอบข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรของตนเองว่าครบถ้วนถูกต้องหรือไม่ และสามารถตรวจสอบการเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือของรัฐได้

3) เกษตรเช็คอิน (Kaset Checkin application) แอปพลิเคชันสำหรับแนะนำแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 50 แหล่งที่น่าเที่ยว โดยแสดงข้อมูล ที่ตั้ง จุดเด่น การจัด กิจกรรม วิถีชีวิตชุมชน ฯลฯ แสดงพิกัดแผนที่ของสถานที่ท่องเที่ยวตามระยะทางที่ต้องการ และแสดงปฏิทินการท่องเที่ยวตลอดทั้งปีของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

 4) ส่งเสริมการเกษตรกรดิจิทัล (DOAE Smartcheck application) แอปพลิเคชันสำหรับใช้แจ้งเตือนข้อมูลการเกษตร ข่าวสาร องค์ความรู้ ภัยการเกษตร ภัยธรรมชาติ โรคพืช วิเคราะห์พื้นที่การเกษตร (Zoning) ตรวจสอบความเหมาะ สมของพื้นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ 13 ชนิด และข้อมูลแหล่งผลิตพืชมากกว่า 400 ชนิดทั่วประเทศไทย

   5) Rice Pest Monitoring เป็นระบบสนับสนุนการพยากรณ์และเตือนภัยของกรมการข้าว เพื่อแจ้งใช้ในการติดตามเฝ้าระวังและเตือนภัยล่วงหน้าก่อนที่จะเกิดการระบาด (Ricepestmonitoring) ของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล และโรคไหม้ และเป็นเครื่องมือและนำไปประยุกต์ใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานให้กับเกษตรกรในการติดตามเฝ้าระวังในพื้นที่

  6) ข้าวพันธุ์รับรองของไทย Thai Rice Varieties เป็นแอปพลิเคชันระบบพันธุ์ข้าวรับรองของไทย กรมการข้าว เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านพันธุ์ข้าวที่ผ่านการรับรอง ในเรื่องของชื่อพันธุ์ ชนิดข้าว ประวัติพันธุ์ ลักษณะประจำพันธุ์ ลักษณะเด่น พื้นที่แนะนำและการให้ผลผลิตประมาณการต่อไร่ สำหรับเกษตรกรและผู้สนใจนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

   7) ฟาร์มข้าวอัจฉริยะ Smart Rice Farm (SRF) เป็นแอปพลิเคชัน ที่กรมการข้าวและกรมพัฒนาที่ดินร่วมกันพัฒนาขึ้น โดยนำเทคโนโลยี องค์ความรู้ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผลผลิตข้าวของทั้งสองหน่วยงานมาบูรณาการเข้าด้วยกัน และอ้างอิงข้อมูลวิชาการ

  8) Gap doa เป็นแอปพลิเคชันที่ผู้ใช้งานสามารถติดตามผลการตรวจสอบรับรองแหล่งผลิตพืชตามมาตรฐาน ระบบการจัดการคุณภาพการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP)

   9) Rubber Thai แอปพลิเคชันรายงานราคาประมูล ตลาดยางพารา ไม่ว่าจะเป็น ราคายางแผ่นดิบ ยางแผ่นรมควันชั้น 3 น้ำยางสด เศษยาง พร้อมบทวิเคราะห์รายวันของสถานการณ์ แนวโน้มราคายาง ข้อมูลอัพเดตทุกวัน

   10) สแกนรหัสคิวอาร์ เป็นแอปพลิเคชันที่ผู้ใช้งานทั่วไปและเกษตรกรสามารถสแกนรหัสคิวอาร์ และเชื่อมโยงไปยังระบบสารสนเทศและเว็บไซต์ตามที่กำหนดในรหัสคิวอาร์ทันที เป็นการตามสอบผลิตภัณฑ์และผลิตผลเกษตร (Traceability) สร้างรหัสคิวอาร์จากข้อความใดๆที่ผู้ใช้งานป้อน

 11) ลังผลงานวิจัยและเอกสารเผยแพร่ เป็นแอปพลิเคชันที่กรมวิชาการเกษตรดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2551-ปัจจุบัน ผู้ใช้งานทั่วไปและเกษตรกรสามารถอ่านผลงานวิจัย รวมทั้งเอกสารเผยแพร่จากนักวิจัยกรมวิชาการเกษตร

  12) ค้นหาทะเบียนปัจจัยการผลิต เป็นแอปพลิเคชันที่ผู้ใช้งานทั่วไปและเกษตรกรสามารถตรวจสอบปัจจัยการผลิตว่าได้รับรองจากกรมวิชาการเกษตรหรือไม่ โดยป้อนเลขทะเบียน และปี พ.ศ. และคลิกค้นหาจากทะเบียนปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ วัตถุอันตราย พันธุ์พืช ฯลฯ.

   13) ค้นหาทะเบียนแหล่งผลิตพืชคุณภาพ เป็นแอปพลิเคชันที่ผู้ใช้งานทั่วไปและเกษตรกรสามารถค้นหาทะเบียนแหล่งผลิตพืช GAP และแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ โดยค้นหาจากรหัสแปลง รหัสใบรับรอง เลขบัตรประจำตัวประชาชน ชื่อเกษตรกร ชื่อพืช ที่ตั้งแปลง (จังหวัด อำเภอ ตำบล)

   14) Plants For U เป็นแอปพลิเคชันที่กรมวิชาการเกษตร โดยคณะทำงานจัดการองค์ความรู้ รู้จริงเรื่องพืชกับกรมวิชาการเกษตร เผยแพร่องค์ความรู้ด้านการผลิตพืชสู่เกษตรกรและผู้ที่สนใจ ผ่านทางแอปพลิเคชัน Plants for U เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต คุณภาพผลผลิต และลดต้นทุนการผลิต

  15) Feed โปรแกรมประยุกต์การคำนวณปริมาณการให้อาหารกุ้งขาวเป็นเครื่องมือเกษตรกรยุคใหม่:Smarttoolsforsmartfarmer ช่วยให้เกษตรกรสามารถแก้ไขปัญหาในการเลี้ยงกุ้งและมีผลผลิตเพิ่มขึ้นและเกษตรกรจำนวนมากมีความต้องการใช้

   16) researchApp เป็นแอปพลิเคชันเพื่อการศึกษา นักวิจัย เกษตรกร นักศึกษา ประชาชนทั่วไป สามารถสืบค้นข้อมูลด้านงานวิจัยเกี่ยวกับประมงน้ำจืดได้สะดวก รวดเร็ว การค้นหาเป็นรายปี หรือจะค้นหาชื่องานวิจัย หรือ ชื่อผู้วิจัย

 17) คำนวณด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ( Aquaculture Calculate Application) เป็นแอปพลิเคชันที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการคำนวณค่าต่างๆที่เกี่ยวข้องในด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้แก่ทั้งเกษตรกรผู้ประกอบการและประชาชนที่มาขอรับบริการและใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประมงตามภารกิจดังกล่าวรวมทั้งนำมาใช้สำหรับอำนวยความสะดวกในการคำนวณค่าต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

  18) DLD Plus ระบบเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และองค์ความรู้ด้านการปศุสัตว์หรือDLDPLUSเป็นระบบที่ให้บริการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้ด้านการปศุสัตว์บน MobileDevice แก่เกษตรกรผู้ประกอบการค้า

   19) WMSC เป็นแอปพลิเคชันจัดเก็บรวบรวมข้อมูล นำเสนอข้อมูลข่าวสารการบริหารจัดการน้ำ ได้แก่ ข้อมูลปริมาณน้ำฝน น้ำท่า น้ำในอ่างเก็บน้ำ ข้อมูลอัตราการไหลของน้ำในแม่น้ำ คลองชลประทานต่างๆ

   20) ปุ๋ยรายแปลง โปรแกรมคำแนะนำการจัดการดินและปุ๋ยรายแปลง (พัฒนาขึ้นปี 2557) พัฒนาขึ้นทั้งในรูปแบบ Web Application เพื่อใช้งานผ่าน Web Browser บนเครื่องคอมพิวเตอร์ (PC) และผู้ใช้งานสามารถดาวน์โหลด Application นี้ไปติดตั้งบนเครื่อง Smart Phone หรือ Tablet โดยใช้ได้ทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และระบบปฏิบัติการ Android

  21) กดดูรู้ดิน เป็นแอปพลิเคชัน สำหรับใช้งานบน Mobile App โดยมีการเชื่อมโยงข้อมูลผ่าน Web Map Service เพื่อแสดงข้อมูลดิน แนวทางการจัดการดิน ปัญหาดิน ทั้งยังแสดงข้อมูลที่ตั้งของ สถานีพัฒนาที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดิน ธนาคารปุ๋ยอินทรีย์

  22) สารสนเทศดินและข้อมูลการใช้ปุ๋ย แอปพลิเคชันนี้ใช้สำหรับการตรวจสอบความเหมาะสมของดินก่อนการเพาะปลูกเพียง ท่านปักหมุด Location ของท่านลงบนแผนที่ Google Map หรือแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศเพียงเท่านี้ ท่านก็จะสามารถตรวจสอบได้ว่า ที่ดินของท่านเป็นกลุ่มชุดดินที่เท่าไร่ ดินมีลักษณะเด่นและมีคุณสมบัติอย่างไร เหมาะสมที่จะปลูกพืชอะไร

   23) รายงานผลการวิเคราะห์ตัวอย่างดิน น้ำ ปุ๋ย แอปพลิเคชันสำหรับค้นหาผลการวิเคราะห์ตัวอย่าง ดิน น้ำ ปุ๋ย ที่เกษตรกรส่งให้กรมพัฒนาที่ดินตรวจสอบเกษตรกรทั่วไปสามารถใช้ข้อมูลผลการวิเคราะห์ดิน และคำแนะนำในการปลูกพืชของพื้นที่ใกล้เคียงเป็นข้อมูลเบื้องต้นสำหรับการปรับปรุงบำรุงดินและใช้ประโยชน์ที่ดินได้

   24) คลิปเด็ดหมอดิน แอปพลิเคชันที่ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดินไปเป็นวีดีโอคลิปของเกษตรกรที่ประสบผลสำเร็จ และองค์ความรู้ต่างๆ ที่ผู้บริหารและนักวิชาการของกรมพัฒนาที่ดินเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรได้ศึกษาและนำไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเอง

   25) Smart Co-op เป็นแอปพลิเคชันเผยแพร่ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสหกรณ์ การค้นหากฎหมายสหกรณ์ ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์ การค้นหาข้อมูลสหกรณ์ สินค้าสหกรณ์ ศูนย์การเรียนรู้สหกรณ์ และสารสนเทศสหกรณ์สถานที่ติดต่อสำนักงานสหกรณ์จังหวัด

   26) SmartAcc โปรแกรมบัญชีรายบุคคล SmartAcc ส่งเสริมให้เกษตร กร บุคคลทั่วไปใช้บันทึกบัญชีให้รู้รายรับรายจ่าย เล็งเห็นความสำคัญของการบันทึกบัญชี ซึ่งสร้างวินัยทางการเงินและสนับสนุนการออมอย่างเป็นระบบ

   27) SmartMe โปรแกรมบัญชีรายบุคคล เป็นแอปพลิเคชันที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สำหรับส่งเสริมให้เกษตรกรและบุคคลทั่วไปใช้ในการบันทึกบัญชีครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพ

  28) Mobile Application "One2MOAC" เป็นแอปพลิเคชั่นที่พัฒนาขึ้นเพื่อให้บริการเกษตร กร ประชาชนทั่วไป และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานทุกภาคส่วน โดยสามารถค้นหาเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ เบอร์โทรสาร ที่อยู่ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

   29) เกษตรดิจิทัล OAE Ag-Info แอปพลิเคชั่น เกษตรดิจิทัล พัฒนาขึ้นเพื่อปรับเปลี่ยนวิถีการเกษตรแบบดั้งเดิมสู่การเกษตรยุคดิจิทัล โดยให้บริการ ความรู้ ข่าวสาร ราคาสินค้า และเชื่อมโยงบริการด้านการเกษตร

    30) OAE Ag-Info แหล่งรวมข้อมูลสารสนเทศ ข่าวเศรษฐกิจการ เกษตร เพื่อประโยชน์ในการวางแผนทำเกษตร การตัดสินใจ อาทิ ราคาสินค้าเกษตร ณ ตลาดกลางเป็นรายวัน ราคาสินค้าเกษตร ณ ไร่นา ปฏิทินสินค้าเกษตร

    31) OAE RCMO แอปพลิเคชัน เพื่อคำนวณต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตร เปรียบเทียบต้นทุนจากการคำนวณกับต้นทุนเฉลี่ยของสำนักงานฯ เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน มีข้อมูลตลาด ความเหมาะสมของสินค้าในพื้นที่ เพื่อให้เกษตรกรเลือกลงทุนกับสินค้าที่เหมาะสมกับพื้นที่ของตนมากที่สุด

       ขอบคุณข้อมูลดีๆ : ธนาคารกรุงเทพ , https://www.bangkokbanksme.com/en/smart-farm-appication?fbclid=IwAR1vNBdnE7WyhpFuO5rfr6v6_-4-8TifmOoGt-QVdmlHiZLi8pjzKm-sKHk