กรมฯสหกรณ์เปิดพื้นที่17แห่งรับรุ่นใหม่สานอาชีพเกษตร/สมัครร่วมโครงการแล้วกว่า5พันคน

        กรุงเทพฯ 13 ม.ค - นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลัง เปิดโครงการ"นำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพเกษตรกร" ณ ห้องประชุม 134 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าโครงการดังกล่าว เป็นการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีเป้าหมายสร้างคนรุ่นใหม่ที่มีใจรักอาชีพเกษตรกรและต้องการกลับคืนสู่บ้านเกิด เพื่อสานต่ออาชีพของครอบครัว มีเวลาอยู่ใกล้ชิดกับครอบครัว โดยกระทรวงฯ และกรมส่งสริมสหกรณ์ สนับ สนุนให้สหกรณ์ในพื้นที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางส่งเสริมอาชีพการเกษตร ในฐานะเป็นพี่เลี้ยงดูแลเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ทั้งถ่ายทอดความรู้การทำเกษตร จัดหาปัจจัยผลิต บริการเครื่องจักร เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ สนับสนุนโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินลงทุน และแนะนำช่องทางการจัดจำหน่ายผลผลิตสู่ตลาด

      ด้านนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า โครงการเปิดรับสมัครมาตั้งแต่วันที่ 1-31 มกราคม 2563 เบื้องต้นตั้งเป้ารับผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 500 คน ขณะนี้มีผู้สนใจสมัครแล้วกว่า 5,000 คน อายุระหว่าง 30-39 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญาโท ส่วนใหญ่เป็นพนักงานบริษัทที่ต้องการกลับบ้านไปทำเกษตรกรรม โดยคุณสมบัติคือ อายุไม่เกิน 50 ปี มีที่ดินเป็นของตนเองหรือสามารถเช่าที่ดิน เพื่อประกอบอาชีพเกษตรกร ขณะที่กรมฯ จะจัดสรรที่ดินในเขตนิคมสหกรณ์ที่มีอยู่ 17 แห่ง พื้นที่ 639 ไร่ ให้เข้าไปใช้ประโยชน์ในลักษณะการทำเกษตรแบบแปลงรวม ซึ่งกรมฯ จะประสานหน่วยต่างๆในการทำเกษตร ทั้งปลูกพืชผัก เลี้ยงปลา ทำปศุสัตว์ โดยผู้ที่สนใจสามารถกรอกใบสมัครผ่าน QR Code ทางเว็บไซต์กรมส่งเสริมสหกรณ์ www.cpd.go.th สอบถามรายละเอียด โทร 02-281-3292 หรือที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดทั่วประเทศ และจะประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ วันที่ 2 มีนาคม 2563 นี้