"เฉลิมชัย" ร่วมมือภาคเอกชน ลุยนโยบาย "ลดต้นทุนการผลิต" ตั้งแต่ต้นปี

         นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังหารือร่วมกับสมาคมการค้าปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่า ตามที่กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมวิชาการเกษตร ได้เชิญสมาคมการค้าปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ได้แก่ สมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย สมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทย สมาคมธุรกิจปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพไทย และสมาคมคนไทยธุรกิจเกษตร มาร่วมหารือแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรโดยการลดต้นทุนปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ทำให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องและสนับสนุนโครงการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในเบื้องต้นสมาคมทั้ง 4 สมาคม ได้มีการลดราคาปัจจัยการผลิตทางการเกษตรลง (ข้อมูล ณ วันที่ 10 ม.ค. 63)

         โดยสมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย ได้ลดราคาปุ๋ยเคมี 200 - 800 บาท/ตัน จำนวน 252,500 ตัน มูลค่าส่วนลด 112,050,000 บาท ระยะเวลาการดำเนินการในช่วงเดือนมีนาคม - ธันวาคม 2563 สมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทย ลดราคาปุ๋ยเคมี 400 บาท/ตัน จำนวน 125,000 ตัน มูลค่าส่วนลด 50,000,000 บาท ระยะเวลาดำเนินการ 15 มีนาคม - 15 ธันวาคม 2563 สมาคมธุรกิจปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพไทย ลดราคาปุ๋ยอินทรีย์เม็ด-ผง 400 - 4,100 บาท/ตัน จำนวน 142,000 ตัน และปุ๋ยอินทรีย์น้ำ 22 บาท/ลิตร จำนวน 40,000 ลิตร (40 ตัน) มูลค่าส่วนลดรวม 241,680,000 บาท ระยะเวลาดำเนินการในช่วงเดือนมีนาคม - ธันวาคม 2563 และสมาคมคนไทยธุรกิจเกษตร กำลังอยู่ระหว่างการดำเนินการ ทั้งนี้ ปุ๋ยเคมีสูตรหลัก/ปุ๋ยอินทรีย์จากสมาคมการค้าปุ๋ย ที่มีการหารือในแนวทางการดำเนินการลดต้นทุนการผลิต มีจำนวน 9 สูตร ได้แก่ 46-0-0 , 0-0-60 , 18-46-0 , 15-15-15 , 16-20-0 , 21-0-0 , 21-7-14 , 16-16-8 และปุ๋ยอินทรีย์ (เม็ด/ผง) / ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ

         "จากนโยบายของนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา) ต้องการฟื้นภาคการเกษตรของไทยให้มีทำการเกษตรแบบยั่งยืน จึงต้องทำให้รากฐานของประเทศซึ่งได้แก่เกษตรกรมีความเข้มแข็งและมีโอกาสอยู่ดีกินดี กระทรวงเกษตรฯ จึงมุ่งดำเนินการตามนโยบายลดต้นทุนการผลิต โดยจะมีการร่วมมือกับภาคเอกชน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในการลดปัจจัยการผลิตทางการเกษตรลง ซึ่งจากการพูดคุยดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชนเป็นอย่างดี และหลังจากนี้ได้มอบหมายกรมวิชาการเกษตรในการหารือร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตรและกรมส่งเสริมสหกรณ์ในการหาช่องทางการขายปัจจัยการผลิตดังกล่าวให้ถึงมือเกษตรกรได้โดยตรง" นายเฉลิมชัย กล่าว