ธ.ก.ส.จัดกว่าแสนล้านบาท ปั้นธุรกิจชุมชน/ดอกเบี้ยต่ำ(สุด)3ปี,เป้าทั่วไทย 4,500 ชุมชน ปี64
  • 7 January 2020 at 07:48
  • 2454
  • 0

      นาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เดินหน้าขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนตามแนวทางประชารัฐสร้างไทย ผ่าน โครงการธุรกิจชุมชนสร้างไทย ภายใต้งบประมาณเพื่อการอำนวยสินเชื่อ จำนวนกว่า 1 แสนล้านบาท (ดอกเบี้ย 0.01 ใน 3 ปีแรก ,รัฐบาลชดเชยฯ ร้อยละ 3.50 ต่อปี) ซึ่ง ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2562 โครงการมีความคืบหน้าแล้ว 77 ชุมชน 97 กิจกรรม ประกอบด้วย ชุมชนท่องเที่ยว 20 แห่ง ผลิตข้าวคุณภาพ 22 แห่ง รวบรวมผลผลิตการเกษตร 8 แห่ง แปรรูปผลผลิตการเกษตร 12 แห่ง อาหารปลอดภัย(เกษตรอินทรีย์) 11 แห่ง ปศุสัตว์ (โคเนื้อ/โคนม) 7 แห่ง พืชสวนหรือพืชผล 6 แห่ง งานหัตถกรรม 5 แห่ง และอื่นๆอีก 2 แห่ง เป้าขยายผลการพัฒนาทุกอำเภอให้ได้ 928 ชุมชนใน 31 มีนาคม 2563 และ 4,500 ชุมชนในปี 2564 มีกลุ่มเป้าหมายของโครงการ คือ กองทุนหมู่บ้าน กลุ่มเกษตรกร สถาบันการเงินชุมชน สถาบันการเงินวิสาหกิจเพื่อสังคม วิสาหกิจชุมชน Smart Farmer SMEs สหกรณ์การเกษตร ฯลฯ ชุมชนใดสนใจดูรายละเอียด