คุณสมบัติผู้มีสิทธิได้รับจัดสรรที่ดิน ส.ป.ก./สัญชาติไทย ไม่มีที่ดินทำกิน ไม่วิกลจริต

    สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ได้แจงหลักเกณฑ์ รายละเอียด คุณสมบัติ ของประชาชน เกษตรกร ผู้ยากไร้ ที่จะมีสิทธิได้รับการจัดสรรที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน ตามโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน (คทช.) ดังรายละเอียดด้านล่าง