ก.เกษตรฯเร่งสรุปแผนที่ปี63/สอบถือครอง 69 จังหวัด/ผิดยึดคืน-แจก ปชช.6 หมื่นราย

     รุงเทพฯ - ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ปี 2563 จะเร่งโครงการแผนที่แนวเขตที่ดินรัฐแบบบูรณาการ 1 : 4,000 (One Map) ให้เสร็ ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้สั่งการในที่ประชุม ครม.เมื่อวันที่ 2 ม.ค.ที่ผ่านมา ให้กระทรวงเกษตรฯ ประสานหน่วยงานดูแลที่ดินรัฐทุกหน่วย โดยเฉพาะกระ ทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ เพื่อร่วมกันจัดทำแนวเขตที่ดินของแต่ละหน่วยงานให้เป็นแนวเขตเดียวกัน เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการ และจัดที่ดินทำกินให้เกษตรกรและผู้ยากไร้ ตามโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน (คทช.) 

     ด้านกระทรวงเกษตรฯ มีหน่วยงานที่ทำหน้าที่จัดที่ดินทำกินให้แก่เกษตรกร คือ สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) จึงสั่งการให้ ส.ป.ก.เร่งตรวจสอบการถือครองที่ดินในเขตปฏิรูปฯของผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ใน 69 จังหวัด จำนวน 397,235 ราย 519,087 แปลง เนื้อที่รวม 5,303,031 ไร่ ว่ามีการซื้อขาย เปลี่ยนมือ หรือใช้ประโยชน์ผิดวัตถุประสงค์หรือไม่ หากพบปัญหาดังกล่าวให้ดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทุกราย สำหรับผู้ครอบครองที่ดินเกินกว่า 500 ไร่จะยึดคืนแล้วนำมาจัดสรรสิทธิ์ให้แก่เกษตรกรและผู้ยากไร้ที่ลงทะเบียนต่อคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัด โดยจะตรวจสอบคุณสมบัติอย่างละเอียดและรอบคอบ

     โดยนปี 2563 มีแผนงานจัดที่ดินให้แก่เกษตรกร 62,000 ราย ขณะนี้ดำเนินการไปแล้ว 2,350 ราย 2,846 แปลง 26,763.48 ไร่ หลังมอบที่ดินให้ ส.ป.ก.จะประสานหน่วยงานต่างๆ จัดทำระบบสาธารณูปโภคให้พร้อมอยู่อาศัยและทำการเกษตร รวมทั้งจะส่งเสริมการประกอบอาชีพแบบรวมกลุ่มเป็นแปลงใหญ่หรือสหกรณ์ เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้เลี้ยงครอบครัวมีความเป็นอยู่ที่ดี รวมทั้งเกิดผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศด้วย