จ่ายแล้ว (งวดที่2) ประกันมันสำปะหลัง/ส่วนต่าง กก.ละ 0.26 บาท-ครัวเรือนไม่เกิน 100 ตัน

 

        รมการค้าภายใน - นายสมบูรณ์ วัฒนวานิชย์กุล นายกสมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิง โครงการประกันรายได้เกษตรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2562/63 ครั้งที่ 2/2562 โดยนายประโยชน์ เพ็ญสุต รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เป็นประธานประชุม เมื่อวันที่ 26 ธ.ค.2562 ณ ห้องประชุม 20610 ชั้น 6 กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ กรุงเทพฯ โดยที่ประชุมได้พิจารณา กำหนดเกณฑ์ราคากลางอ้างอิง งวดที่ 2 ประจำวันที่ 1 มกราคม 2563 เพื่อเตรียมจ่ายเงินชดเชยรายได้ให้กับเกษตรกร ผู้ปลูกมันสำปะหลัง ดังนี้.-

        - ราคาเป้าหมาย (ประกัน) 2.50 บ./กก.

        - เกณฑ์ราคากลางอ้างอิง 2.24 บ./กก.

        - เกษตรกรได้รับชดเชย 0.26 บ./กก. (หรือตันละ 260 บาท คูณ ครัวเรือนไม่เกิน 100 ตัน)

      ทั้งนี้ ประมาณการงบประมาณที่จะต้องใช้ (13,882 ครัวเรือน x 100 ตัน x 260 บาท/ตัน) เท่ากับ 360,932,000 บาท

       ขอบคุณข้อมูล-ภาพ : สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (http://www.nettathai.org/)