ได้รับชดเชยส่วนต่างประกันรายได้ข้าว รอบที่1(งวด1-5)หรือไม่!/ตรวจสอบจากราคากลาง กรมการค้าภายใน

      เกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่ยังสับสนกับการชดเชยส่วนต่างโครงการประกันรายได้ข้าว 5 ชนิด (เปลือกหอมมะลิ, เปลือกหอมมะลินอกพื้นที่, เปลือกเจ้า, เปลือกหอมปทุมฯ และเปลือกเหนียว) ว่าได้รับหรือไม่ได้รับนั้น สามารถตรวจสอบได้จากเกณฑ์อ้างอิงราคากลาง จากประกาศของกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ที่กำหนดเกณฑ์ราคากลาง รอบที่ 1 ผ่านมาแล้ว 5 งวด (ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2562) ดังนี้

      ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เรื่องการกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2562/63 รอบที่ 1 (งวดที่1) – เก็บเกี่ยวก่อนวันที่ 16 ตุลาคม 2562

       ประกันราคา  1.ข้าวเปลือกหอมมะลิ                   ตันละ 16,703.09 บาท

                             2.ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่  ตันละ 15,651.05 บาท

                             3.ข้าวเปลือกเจ้า                            ตันละ   7,530.36 บาท

                             4.ข้าวเปลือกหอมปทุมฯ               ตันละ  10,216.55 บาท

                             5.ข้าวเปลือกเหนียว                      ตันละ   18,926.86 บาท

      ได้รับชดเชย   1.ข้าวเปลือกหอมมะลิ                  ไม่ชดเชย

                            2.ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่   ไม่ชดเชย

                            3.ข้าวเปลือกเจ้า                             ตันละ  2,469.64 บาท

                            4.ข้าวเปลือกหอมปทุมฯ                ตันละ    783.45 บาท

                            5.ข้าวเปลือกเหนียว                       ไม่ชดเชย                                   

       ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เรื่องการกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2562/63 รอบที่ 1 (งวดที่2) – เก็บเกี่ยวระหว่างวันที่ 16-31 ตุลาคม 2562

       ประกันราคา  1.ข้าวเปลือกหอมมะลิ                  ตันละ 16,438.41 บาท

                             2.ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่  ตันละ 15,560.06 บาท

                             3.ข้าวเปลือกเจ้า                            ตันละ   7,559.73 บาท

                             4.ข้าวเปลือกหอมปทุมฯ               ตันละ    9,971.12 บาท

                             5.ข้าวเปลือกเหนียว                      ตันละ   18,247.21 บาท

      ได้รับชดเชย   1.ข้าวเปลือกหอมมะลิ                  ไม่ชดเชย

                            2.ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่   ไม่ชดเชย

                            3. ข้าวเปลือกเจ้า                            ตันละ  2,440.27 บาท

                            4.ข้าวเปลือกหอมปทุมฯ                ตันละ  1,028,88 บาท

                            5.ข้าวเปลือกเหนียว                       ไม่ชดเชย                                   

        ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เรื่องกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2562/63 รอบที่ 1 (งวดที่3) – เก็บเกี่ยวระหว่างวันที่ 1-15 พฤศจิกายน 2562

        ประกันราคา  1.ข้าวเปลือกหอมมะลิ                  ตันละ 16,225.48 บาท

                             2.ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่   ตันละ 15,451.79 บาท

                             3.ข้าวเปลือกเจ้า                             ตันละ   7,529.25 บาท

                             4.ข้าวเปลือกหอมปทุมฯ                ตันละ   9,798.36 บาท

                             5.ข้าวเปลือกเหนียว                       ตันละ  17,833.29 บาท

      ได้รับชดเชย   1.ข้าวเปลือกหอมมะลิ                   ราคาสูงกว่าเป้าหมาย

                            2.ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่    ราคาสูงกว่าเป้าหมาย

                            3.ข้าวเปลือกเจ้า                              ตันละ  2,490.75 บาท

                            4.ข้าวเปลือกหอมปทุมฯ                 ตันละ  1,201.24 บาท

                            5.ข้าวเปลือกเหนียว                        ราคาสูงกว่าเป้าหมาย                                   

        ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เรื่องกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2562/63 รอบที่ 1 (งวดที่4) – เก็บเกี่ยวระหว่างวันที่ 16-30 พฤศจิกายน 2562

        ประกันราคา  1.ข้าวเปลือกหอมมะลิ                 ตันละ 15,286.95  บาท

                             2.ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่  ตันละ 14,533.55  บาท

                             3.ข้าวเปลือกเจ้า                            ตันละ   7,446.61  บาท

                             4.ข้าวเปลือกหอมปทุมฯ               ตันละ   9,404.32  บาท

                             5.ข้าวเปลือกเหนียว                      ตันละ  16,186.25  บาท

       ได้รับชดเชย  1.ข้าวเปลือกหอมมะลิ                  ราคาสูงกว่าเป้าหมาย

                             2.ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่  ราคาสูงกว่าเป้าหมาย

                             3.ข้าวเปลือกเจ้า                            ตันละ  2,553.39  บาท

                             4.ข้าวเปลือกหอมปทุมฯ               ตันละ  1,595,68  บาท

                             5.ข้าวเปลือกเหนียว                       ราคาสูงกว่าเป้าหมาย                                   

        ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เรื่องกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2562/63 รอบที่ 1 (งวดที่5) – เก็บเกี่ยวระหว่างวันที่ 1-7 ธันวาคม 2562

       ประกันราคา  1.ข้าวเปลือกหอมมะลิ                  ตันละ 14,482.53  บาท

                             2.ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่  ตันละ 13,595.25  บาท

                             3.ข้าวเปลือกเจ้า                            ตันละ   7,546.41  บาท

                             4.ข้าวเปลือกหอมปทุมฯ              ตันละ    9,338.92  บาท

                             5.ข้าวเปลือกเหนียว                     ตันละ   16,431.10  บาท

      ได้รับชดเชย   1.ข้าวเปลือกหอมมะลิ                 ตันละ        517.47  บาท

                            2.ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่  ตันละ        404.75  บาท

                            3. ข้าวเปลือกเจ้า                           ตันละ     2,453.59  บาท

                            4.ข้าวเปลือกหอมปทุมฯ               ตันละ     1,661,08  บาท

                            5.ข้าวเปลือกเหนียว                      ราคาสูงกว่าเป้าหมาย                                   

 

       อ้างอิงข้อมูล – Page กรมการค้าภายใน