สรุปราคาอ้อย ฤดูผลิต 62/63 ตันละ 750บาท/เสนอขอหมื่นล้าน! ช่วยเกษตรกรซื้อปัจจัยผลิต

       รุงเทพฯ 9 ธ.ค.-นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ประธานกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (กอน.) ว่าที่ประชุม กอน. เมื่อ 6 ธ.ค.62 มีมติเห็นชอบ กำหนดราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นต้น ฤดูผลิตปี 2562/2563 ในอัตราอ้อยตันละ 750 บาท ที่ระดับความหวานที่ 10 ซี.ซี.เอส อัตราขึ้นลง อยู่ที่ 45 บาทต่อ 1 หน่วย ซี.ซี.เอส โดยระดับความหวานเฉลี่ยทั่วประเทศที่ 12.51 ซี.ซี.เอส จะได้รับอัตราตันละ 862.91 บาท ซึ่งได้ผ่านการประชุมรับฟังความคิดเห็นจากเกษตรกรชาวไร่อ้อย โรงงานน้ำตาล และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตามมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ.2527 เรียบร้อยแล้ว โดยจะเสนอต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนจะประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษาต่อไป

        นายกอบชัย กล่าวอีกว่า จากสถานการณ์ปัจจุบันราคาน้ำตาลตลาดโลกตกต่ำต่อเนื่อง และมีแนวโน้มแกว่งตัวสูง ส่งผลให้เกษตรกรได้รับผลกระทบทั้งราคาที่ตกต่ำ และไม่คุ้มต้นทุนการปลูกที่ตันละ 1,110 บาท กระทรวงอุตสาหกรรม จึงได้เสนอโครงการเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยเพื่อซื้อปัจจัยผลิต ฤดูการผลิตปี 2562/2563 กรอบวงเงินช่วยเหลือไม่เกิน 10,000 ล้านบาท เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้เกษตรกร โดยเฉพาะชาวไร่อ้อยรายเล็กให้เข้าถึงปัจจัยการผลิตที่จำเป็น มีผลตอบแทนเพียงพอ เพื่อนำไปเป็นเงินทุนหมุน เวียนในการประกอบอาชีพ ซึ่งจะก่อให้เกิดเงินทุนหมุนเวียนต่อเนื่องในระบบเศรษฐกิจ อันจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศโดยรวม

        นายเอกภัทร วังสุวรรณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กล่าวเสริมว่า สอน.เตรียมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การเก็บเกี่ยวอ้อย การขนส่งอ้อยเข้าสู่โรงงาน พร้อมรณรงค์ไม่ให้ชาวไร่อ้อยเก็บเกี่ยวอ้อยด้วยวิธีการเผา รวมทั้งกำชับเจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาค 1-4 เขตบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย 1-8 และเจ้าหน้าที่ สอน.ที่ประจำโรงงานน้ำตาลทั้ง 57 แห่งทั่วประเทศ ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อย่างใกล้ชิด และประสานทำงานร่วมกับสมาคมชาวไร่อ้อย โรงงานน้ำตาลในพื้นที่ ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ใช้รถใช้ถนน ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น