วิสาหกิจชุมชน-เครือข่ายฯ ต่อทะเบียน ปี63 (1-30 ม.ค.) ไม่ต่อ2ปีติดต่อกัน เพิกถอนทะเบียน!

       ระชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมการเกษตร แจ้งถึงวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน อย่าลืมไปต่อทะเบียนประจำปี 2563 ทั้งนี้ หากไม่ต่อ 2 ปีติดต่อกัน จะถูกเพิกถอนทะเบียน โดยสามารถรับแบบและยื่น ณ สำนักงานเกษตรอำเภอที่จดทะเบียนฯ ระหว่างวันที่ 1-30 มกราคม 2563 โดยยื่น สวช.03 พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบในการต่อทะเบียน ดังรายละเอียดด้านล่างนี้