กรมฯน้ำบาดาลตั้งศูนย์ ฉก.รับมือ ปชช.เจอแล้ง/ต้องการความช่วยเหลือโทร.ด่วน!-แจ้งเว็บไซต์

      รุงเทพฯ - นายกุศล โชติรัตน์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เป็นประธานประชุมจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจ (ฉก.) ช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์ภัยแล้ง 2562/2563 มีผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ร่วมประชุม ณ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

      ทั้งนี้ สืบเนื่องจากสถานการณ์ภัยแล้ง ฝนทิ้งช่วง ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2561 ถึงสิงหาคม 2562 และช่วงสิงหาคม-กันยายน 2562 ฝนตกน้อยกว่าปกติ ส่งผลให้บางพื้นที่มีน้ำไม่เพียงพอเพื่อการเกษตร อุปโภค บริโภค เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล จึงสั่งการให้จัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์ภัยแล้ง 2562/2563 มีนายเกรียงศักดิ์ ภิระไร ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล เป็น ผอ.ศูนย์เฉพาะกิจฯ ภายใต้การกำกับดูแลของนายกุศล โชติรัตน์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล และให้หน่วยงานสังกัดกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์เฉพาะกิจฯอย่างเต็มที่

      พร้อมแจ้งถึงประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือด้านน้ำบาดาล สามารถแจ้งได้ที่ “ศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์ภัยแล้ง กรมทรัพยากรน้ำบาดาล” โทร.02-666-7000 กด 1 หรือ 095-949-7000 และ เว็บไซต์ http ://1310.dgr.go.th