ผลยึดคืนผืนดิน(ปากช่อง)จากนายทุน สู่วิถีชีวิตใหม่เกษตรกร 4.0 ที่มั่นคง ย่ังยืน (ชมคลิป)

      ารนำเทคโนโลยีมาประยุกต์กับการทำเกษตรของเกษตรกรในแปลงสหกรณ์การเกษตรเขตปฏิรูปที่ดินปากช่อง จ.นครราชสีมา ซึ่งนำโดย นิรันดร์ สมพงษ์ เกษตรกร 1 ใน 85 ราย ที่ได้รับการจัดสรรที่ดินทำกินอันเป็นผลจากการยึดคืนพื้นที่จากนายทุน ถือเป็นการลดต้นทุนในการบริหารจัดการแปลงเกษตรผืนนี้ได้อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ

       ทั้งนี้ ผลจากการยึดคืนพื้นที่ดังกล่าว รัฐได้จัดสรรให้ผู้ไร้ที่ดินทำกิน 85 ราย รายละ 6 ไร่ แบ่งเป็นที่อยู่อาศัย 1 ไร่ และที่ดินทำเกษตรกรรม 5 ไร่

       ขอบคุณข้อมูล - สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)